2 Kas on olemas seadusjärgne abieluvararežiim ning kui on, siis mida selles sätestatakse?

2.1. Palun kirjeldage üldpõhimõtteid: Millised kaubad on ühisvara osa? Millised kaubad kuuluvad abikaasade lahusvara hulka?

Varaühisuse põhimõtet Iiri õiguse kohaselt ei kohaldata ning enne abielu kummalegi abikaasale kuulunud või abielu kestel kummagi abikaasa omandatud vara jääb kummagi abikaasa eraomandiks. Kuigi abikaasadel puudub automaatne õigus teise abikaasa varale, võib vara mitteomav abikaasa lahuselu ja/või abielulahutuse korral nõuda õigust teise abikaasa seadusliku vara osale või tervikule, tingimusel, et nimetatud nõue on esitatud õigusemõistmise huvides (1995. aasta perekonnaseaduse paragrahvi 16 lõige 5 ning 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahvi 20 lõige 5), abielu asjaolusid ning lahuselu/abielulahutuse otsuse mõju arvesse võttes (1995. aasta perekonnaseaduse paragrahvi 16 lõike 2 punktid a–I ja 1996. aasta perekonnaseaduse (abielulahutuse seaduse) paragrahvi 20 lõike 2 punktid a–I).

2.2. Kas vara jagamisel on olemas seadusjärgsed tingimused?

Sellised õiguslikud eeldused puuduvad.

2.3. Kas abikaasad peaksid koostama varade nimekirja? Kui jah, siis millal ja kuidas?

Abikaasadel ei ole seaduslikku kohustust abiellumisel varade inventuuri teha. Lahuselu või abielulahutuse otsuse taotlemisel koos lisatoetusega peavad mõlemad pooled esitama seletuse oma varade kohta, milles esitatakse üksikasjalikud andmed nende varade, sissetuleku, kohustiste, võlgade ja pensionivara kohta (vt 2001. aasta ringkonnakohtu reglemendi korralduse 59 eeskiri 4 ning 1997. aasta kõrgema astme kohtute reglemendi korraldus 70A).

2.4. Kes vastutab vara haldamise eest? Kellel on õigus vara käsutada? Kas üks abikaasa võib vara üksi käsutada/hallata või on vajalik teise abikaasa nõusolek (nt. abikaasade kodu käsutamisel)? Millist mõju avaldab nõusoleku puudumine juriidilise tehingu kehtivuse suhtes ning kolmanda osapoole õiguste kaitse suhtes?

Kehtiva lõpetamata abielu kestel valitseb kumbki abikaasa oma vara ega vaja selle vara valitsemiseks või käsutamiseks tavaliselt teise abikaasa nõusolekut. Poolte perekonna eluase, nii nagu see on määratletud 1976. aasta perekonna eluaseme kaitset käsitleva seaduse paragrahvi 2 lõikes 1, muudetud 1995. aasta perekonnaseaduse paragrahvi 54 lõikega 1, kuulub Iiri õiguse kohaselt erilise kaitse alla. Isegi kui perekonna eluase on ainult ühe abikaasa nimel, ei tohi seadusliku omandiõigusega abikaasa perekonna eluaset mitteomava abikaasa kirjaliku nõusolekuta edasi toimetada ega seda muul viisil koormatisega tagada (1976. aasta perekonna eluaseme kaitset käsitleva seaduse paragrahvi 3 lõige 1). Kui selline edasitoimetamine teise abikaasa nõusolekuta siiski toimub, on see õigustühine (1976. aasta perekonna eluaseme kaitset käsitleva seaduse paragrahvi 3 lõige 1). Siiski ei ole edasitoimetamine õigustühine ainuüksi nimetatud nõusolekunõude tõttu, kui vara on ostjale edasitoimetatud täisväärtuse eest ja ette teatamata (1976. aasta perekonna eluaseme kaitset käsitleva seaduse paragrahvi 3 lõike 3 punkt a).

2.5. Kas ühe abikaasa sõlmitud juriidilised tehingud on siduvad ka teisele abikaasale?

Selliseid tehinguid ei ole.

2.6. Kes vastutab abielu jooksul tekkinud võlgade eest? Millist vara võivad võlausaldajad oma nõuete katmiseks kasutada?

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, vastutab kumbki abikaasa ise oma abielu kestel tekkinud võlgade eest.