3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasad ei saa ise abieluvararežiimi valida. Lahuselu ja abielulahutuse korral jõustuvaid kehtivaid põhikirjasätteid ei saa vältida eraviisil, abikaasade vahel sõlmitud kokkuleppe abil. Kõik abieluvaralepingud sõlmitakse kehtivaid sätteid arvesse võttes ning neid ei saa käsitleda pooltele absoluutselt siduvatena, kuna Iiri kohus peab need heaks kiitma või neid muutma. Tavaliselt neid ei jõustata juhul, kui nendega ei tagata pooltele nõuetekohast kaitset ja/või juhul, kui kokkulepitud tingimuste jõustamata jätmine on õigluse huvides.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaraleping tuleb sõlmida ametlikult lepingu vormis ning sellele peavad alla kirjutama mõlemad pooled. Kohus võib selle õiguslikult siduva kohtuotsusena heaks kiita, mis annab lepingule kohtuotsuse staatuse ja toime. Kui abieluvaraleping on kuulutatud kohtuotsuseks, kohaldatakse selle täitmise suhtes samu eeskirju ja eeldatakse samasugust nõuetele vastavust kui kohtuotsustegi puhul. Kohtuotsuseks kuulutamata lepingu tingimuste täitmise suhtes kohaldatakse lepinguõigusest tulenevaid eeskirju ja täitemehhanisme.

Abielulahutust ei ole erinevalt lahuselust võimalik saavutada pooltevahelise kokkuleppega. Abielulahutuse otsuse tagamiseks tuleb algatada kohtumenetlus ning kuigi pooled võivad lisatoetusega seonduvates küsimustes jõuda nõusolekul põhinevale kokkuleppele, on nimetatud kokkuleppel õigusjõud üksnes kohtuotsuse alusel.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abieluvaralepingu võib sõlmida igal ajal, enne abielu ja/või selle kestel. Leping jõustub kooskõlas lepingu tingimustega ning see peab järgima kehtivate õigusaktide nõuetekohaste sätete nõudeid.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad vastastikusel kokkuleppel abieluvaralepingu tingimusi muuta. Samamoodi võib üks abikaasa esitada kehtivate õigusaktidega kooskõlas kohtule taotluse enda ennistamiseks, seda lepingu olemasolust olenemata. Tavaliselt kohus siiski lepingu tingimusi ei muuda, välja arvatud juhul, kui see on õigusemõistmise huvides.