2 Kas on olemas seadusjärgne abieluvararežiim ning kui on, siis mida selles sätestatakse?

2.1. Palun kirjeldage üldpõhimõtteid: Millised kaubad on ühisvara osa? Millised kaubad kuuluvad abikaasade lahusvara hulka?

Kohustusliku abieluvararežiimi kohaselt säilitab kumbki abikaasa talle enne abielu kuulunud ning tema abielu kestel soetatud vara.

Kõik, mis abikaasad on abielu kestel omandanud kas koos või eraldi, kuid mõlema abikaasa vahenditest või teise abikaasa tegevuse abil, on mõlema abikaasa ühisvara, kahtluse korral eeldatakse, et selline vara kuulub võrdselt mõlemale abikaasale (tsiviilseadustiku paragrahv 89).

Kummagi abikaasa lahusvara hõlmab järgmist:

  • enne abielu kummagi abikaasa omandis olnud vara või vara, mille abikaasad on lepinguga lahusvaraks määranud;
  • vara, mis on ettenähtud ühe abikaasa isiklikuks kasutamiseks või mida ta vajab oma iseseisva töö tegemiseks;
  • vara, mille üks abikaasa on abielu kestel omandanud selle eest tasu maksmata;
  • abikaasade lahusvarast saadud tulu, mis ei ole määratud perekonna või ühise majapidamisega seonduvate vajaduste täitmiseks, ning
  • vara, mis asendab eelnevates lõigetes (1–4) nimetatud vara (tsiviilseadustiku paragrahv 91).

2.2. Kas vara jagamisel on olemas seadusjärgsed tingimused?

Teatud vara kuulumist lahusvarasse peab tõendama abikaasa, kes sellise väite esitab. Kui kinnisvara on ühe abikaasa lahusvara, tuleb see registreerida maaregistris.

Kahtluse korral eeldatakse, et ühisvara kuulub võrdsetes osades mõlemale abikaasale.

2.3. Kas abikaasad peaksid koostama varade nimekirja? Kui jah, siis millal ja kuidas?

Abikaasad ei pea tegema varade inventuuri.

2.4. Kes vastutab vara haldamise eest? Kellel on õigus vara käsutada? Kas üks abikaasa võib vara üksi käsutada/hallata või on vajalik teise abikaasa nõusolek (nt. abikaasade kodu käsutamisel)? Millist mõju avaldab nõusoleku puudumine juriidilise tehingu kehtivuse suhtes ning kolmanda osapoole õiguste kaitse suhtes?

Abikaasad võivad oma lahusvara abielu kestel vabalt valitseda ja kasutada (tsiviilseadustiku paragrahvi 90 lõige 1).

Abikaasad valitsevad ja kasutavad ühisvara küll ühiselt, kuid nendevahelisel kokkuleppel võib seda valitseda ka ainult üks neist. Nimetatud vara käsutamiseks on vaja teise abikaasa nõusolekut (tsiviilseadustiku paragrahvi 90 lõige 2).

Kolmandate poolte huvides eeldatakse, et vallasvara käsutamiseks on nimetatud nõusolek olemas, välja arvatud juhul, kui kolmas pool teadis või oleks pidanud teadma, et selline nõusolek puudus või et ühe abikaasa käsutatud vara kuulus ilmselgelt teisele abikaasale.

2.5. Kas ühe abikaasa sõlmitud juriidilised tehingud on siduvad ka teisele abikaasale?

Ühel abikaasal perekonna või ühise majapidamisega seotud vajaduste täitmiseks tekkinud kohustuste eest vastutab teine abikaasa oma lahusvaraga üksnes siis, kui nende kohustuste eest saadud tasu on kasutatud perekonna ja ühise majapidamisega seotud vajaduste täitmiseks (tsiviilseadustiku paragrahvi 96 lõige 2).

2.6. Kes vastutab abielu jooksul tekkinud võlgade eest? Millist vara võivad võlausaldajad oma nõuete katmiseks kasutada?

Ühe abikaasa vara ei tohi kasutada teise abikaasa kohustiste katteks. Kui ühe abikaasa võla tõttu algatatakse teise abikaasa lahusvara suhtes täitemenetlus, võib viimane taotleda oma vara menetlusest vabastamist (tsiviilseadustiku paragrahv 100). Kui ühe abikaasa võla tasumiseks kasutatakse ühisvara, võib teine abikaasa taotleda varade jagamist või tema osa vabastamist täitemenetlusest.

Perekonna või ühise majapidamisega seotud vajaduste täitmisel ühiselt tekkinud kohustuste eest vastutavad abikaasad ühisvaraga ning kui sellest ei piisa, oma lahusvaraga (tsiviilseadustiku paragrahvi 96 lõige 1). Ühel abikaasal perekonna või ühise majapidamisega seotud vajaduste täitmiseks tekkinud kohustuste eest vastutab see abikaasa oma lahusvaraga, kui abikaasade ühisvarast ei piisa. Selliste kohustuste eest vastutab teine abikaasa oma lahusvaraga üksnes siis, kui nende kohustuste eest saadud tasu on kasutatud perekonna ja ühise majapidamisega seotud vajaduste täitmiseks (tsiviilseadustiku paragrahvi 96 lõige 2).