3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abieluvaralepingu sõlmimisel võivad abikaasad sätestada kas varalahususe või varaühisuse (tsiviilseadustiku paragrahv 116).

Kui abikaasad sätestavad varaühisuse, liidetakse abikaasadele enne abielu kuulunud vara ning abielu kestel omandatud vara põhimõtteliselt üheks ühiseks jagamatuks hulgaks. See ühisvara ei hõlma siiski vara, mille abikaasad on abielulepingus kummagi abikaasa lahusvarana määratlenud.

Abikaasad lepivad kokku, kellel on õigus ühisvara valitseda (naine, mees või mõlemad ühiselt). Kui ühisvara valitseb ainult üks abikaasadest, võib ta seadusega sätestatud piirangutega kooskõlas seda oma nimel käsutada ning tal on kohustus katta perekonna ja ühise majapidamisega seotud kulud (tsiviilseadustiku paragrahv 124). Teise abikaasa nõusolekut on vaja ühise kinnisvara võõrandamise ning hüpoteegiga või asjaõigusega koormamise korral (tsiviilseadustiku paragrahv 128). Seda on vaja ka ühise vallasvara annetamise korral, kui sellise annetuse väärtus ületab tavapärase väikese kingituse väärtuse (tsiviilseadustiku paragrahv 129). Kumbki abikaasa käsutab oma lahusvara iseseisvalt (tsiviilseadustiku paragrahv 125 lõige 2).

Varaühisuse korral vastutab üks abikaasa teisel abikaasal perekonna ja ühise majapidamisega seoses tekkinud võlgade eest ka oma lahusvaraga, kuid ainul juhul, kui ühisvarast ning võla tekitanud abikaasa lahusvarast selleks ei piisa (tsiviilseadustiku paragrahv 130).

Varalahususe sätestamise korral säilitab kumbki abikaasa talle enne abielu kuulunud vara ning võib lisaks sellele abielu kestel teisest abikaasast sõltumatult vara omandada ja seda kasutada, valitseda ning käsutada (tsiviilseadustiku paragrahv 117). Abikaasa ei tohi teise abikaasa vara kasutada, valitseda ega käsutada ilma viimase nõusolekuta (tsiviilseadustiku paragrahvi 118 lõige 1). Abikaasad võivad siiski omavahel kokku leppida, et ühe abikaasa vara valitseb teine abikaasa. Sellisel juhul vastutab varasid valitsev abikaasa raske hooletuse tõttu tekkinud kahjude eest (tsiviilseadustiku paragrahv 119).

Varalahususe režiimi korral vastutab kumbki abikaasa oma võlgade eest oma varaga (tsiviilseadustiku paragrahv 121).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaralepingule kirjutatakse alla tsiviilõiguse notari juures mõlema abikaasa või, juhul kui üks neist on alaealine, tema seadusliku esindaja juuresolekul (tsiviilseadustiku paragrahv 115).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abieluvaralepingu võib sõlmida nii abielu kestel kui ka enne abiellumist, viimasel juhul registreeritakse see alles pärast abielu sõlmimist (tsiviilseadustiku paragrahv 114). Abikaasade vahel jõustub leping sellele allakirjutamise hetkel. Selleks, et leping oleks kolmandatele pooltele siduv, tuleb see registreerida.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad olemasolevat lepingut muuta samadel tingimustel, mis kehtisid lepingule allakirjutamise hetkel.