3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasadel on õigus sätestada abieluvaralepingus järgmist:

  • vara, mille üks abikaasa on omandanud enne abielu ja selle kestel, on selle abikaasa lahusvara;
  • abikaasade enne abielu omandatud varast saab pärast abielu registreerimist ühisvara;
  • abielu kestel omandatud vara on osaliselt jagatud ühisvara (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.104 lõige 1).

Abikaasad võivad abieluvaralepingus sätestada, et teatud abieluvararežiimi kohaldatakse kogu nende varale, ainult kindlale osale sellest või konkreetsele vallasvarale (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.104 lõige 2).

Abikaasad võivad abieluvaralepingus määrata kindlaks nii nende olemasolevale kui ka tulevasele varale kohaldatava abieluvararežiimi (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.104 lõige 3).

Abieluvaraleping võib sisaldada sätteid ka õiguste ja kohustuste kohta, mis käsitlevad vara valitsemisest, vastastikusi ülalpidamiskohustusi, osalust perekonna vajaduste katmises ja seotud kulutuste kandmises, vara jagamise menetlust abielulahutuse korral ning teisi abikaasade vastastikuste varaliste suhetega seotud küsimusi (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.104 lõige 4).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaraleping tuleb sõlmida tsiviilõiguse notari juures ning registreerida abieluvaralepingute registris (vt punkt 4) (tsiviilseadustiku paragrahv 3.103).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abieluvaralepingu võib sõlmida enne abiellumist (abielueelne leping) või igal ajal pärast abielu registreerimist (abielujärgne leping). Enne abielu registreerimist sõlmitud abieluvaraleping jõustub abielu registreerimise päeval. Abielujärgne leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti (tsiviilseadustiku paragrahv 3.102).

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abieluvaralepingut võib igal ajal ja abikaasade vastastikusel kokkuleppel tsiviilõiguse notari juures kohtu loaga muuta või selle lõpetada (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.103 lõige 2, paragrahvi 3.106 lõige 1).