1 Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Kui abikaasad ei vali teisiti, kohaldatakse nende abieluvararežiimile sama õigust, mida nende kodakondsuselegi, juhul kui neil on sama kodakondsus. Kui neil on erinev kodakondsus, reguleerib nende abieluvararežiimi selle riigi õigus, kus asub mõlema abikaasa esimene alaline elukoht pärast abielu (14. märtsi 1978. aasta abieluvararežiimide suhtes kohaldatavat õigust käsitleva Haagi konventsiooni, mille sätted võeti Luksemburgi õigusesse üle 17. märtsi 1984. aasta seadusega, paragrahv 4).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Isegi siis, kui neil on sama kodakondsus, võivad tulevased abikaasad teha abieluvararežiimile kohaldatava õiguse suhtes reguleeritud ja piiratud valiku. Nad võivad valida ühe järgmistest õigustest: mis tahes riigi õiguse, mille kodakondne üks tulevastest abikaasadest valiku hetkel on; selle riigi õiguse, kus valiku hetkel asub ükskõik kumma tulevase abikaasa alaline elukoht; selle riigi õiguse, kuhu üks abikaasadest pärast abiellumist oma esimese uue alalise elukoha rajab (Haagi konventsiooni paragrahvid 3 ja 6).

Kohaldatava õiguse valik tuleb sätestada sõnaselgelt, abieluvaralepingule ettenähtud vormis, või peab see selguma kaudselt, kuid tingimata, abieluvaralepingu sätetest (Haagi konventsiooni paragrahvid 11 ja 13). Tsiviilseadustiku (Code civil ) paragrahvis 1387 sätestatakse, et valitud õigus ei tohi minna vastuollu üldtunnustatud moraalipõhimõtetega ega tsiviilseadustiku paragrahviga 1388 ja sellele järgnevate paragrahvidega.