3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasad võivad kalduda seadusjärgsest režiimist kõrvale, sõlmides abielulepingu. Pooled võivad määrata lepingu sisu vabalt, kuid praktikas valitakse piiratud vara ühisuse ning igasuguse ühisuse välistamise vahel, mida sageli kombineeritakse tasaarvelduskokkulepetega. Tuleb teha vahet perioodilise tasaarvelduse kokkuleppe ja abielu lõpetamisel tehtava lõpliku tasaarvelduse kokkuleppe vahel. On võimatu jätta välja ülalpidamiskohustusi üksteise ees ja piirata perekonna kaitse eeskirjade kohaldamist, näiteks vajadust teise abikaasa nõusoleku järele ühise kodu võõrandamisel (vt tsiviilkoodeksi artiklit 1:88).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluleping tuleb sõlmida autentse dokumendi vormis. Madalmaade tsiviilnotarite kontaktandmeid saab siit: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abielulepingu võib sõlmida enne abiellumist või abielu vältel (vt tsiviilkoodeksi artiklit 1:114). Esimesel juhul jõustub see abielu sõlmimisel ning teisel juhul abikaasade jaoks üks päev pärast akti kehtivaks tunnistamist.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Lepingut on võimalik abielu vältel muuta, vt ka vastuseid punktidele 3.2 ja 3.3.