3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasad võivad abielulepinguga (mis koostatakse notariaalselt kinnitatud dokumendina) seadusjärgset ühisvara režiimi laiendada või piirata või kehtestada lahusvara režiimi või lisanduva tulu võrdustamisega lahusvara režiimi. Kõnealuse lepingu võib sõlmida kas enne abiellumist või abielu ajal. Abielulepingut võib muuta või lõpetada. Kui leping lõpetatakse abielu kestel, näeb seadus ette, et abikaasadele kohaldub seadusjärgne vara ühisuse režiim, kui nad ei ole otsustanud teisiti. Kolmandate isikute seisukohast võib abikaasa osutada abielulepingule juhul, kui selle sõlmimine ja sisu oli neile teada (perekonna- ja eestkostekoodeksi artikkel 47 ja 471).

Abikaasadel ei ole õigust laiendada ühisvara järgmisele:

  • 1) varad, mida võidakse omandada tulevikus pärimise teel või annetusena:
  • 2) vara ühisest omamisest tulenevad omandiõigused, mille suhtes kohaldatakse teisi eeskirju (nt ühisomand seltsingus või äriühingus);
  • 3) võõrandamatud õigused, mis saavad kuuluda ainult ühele isikule;
  • 4) nõuded kehavigastuse või terviserikke hüvitisele, kui need ei ole osa ühisvarast, või nõuded kahjuhüvitisele;
  • 5) abikaasade tasumisele mittekuuluvad nõuded töö eest saadavale tasule ning kasumile orienteeritud tegevustest saadavale tulule (perekonna- ja eestkostekoodeksi artikkel 49);

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluleping tuleb sõlmida notariaalselt tõestatud aktina (perekonna- ja eestkostekoodeksi artikli 47 lõige 1 ning tsiviilkoodeksi artikli 73 lõige 2).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abielulepingu võib sõlmida enne abiellumist, millisel juhul see jõustub abiellumisel, või abielu kestel, millisel juhul see jõustub kohe.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad abielulepingut igal ajal muuta, tingimusel, et punktis 3.2 viidatud vorminõuded on täidetud. Poola õigus ei näe ette minimaalset ajavahemikku abielulepingu koostamise ja muutmise vahel.