9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Kõikide hagide, kohtuotsuste ja aktide puhul, mis on esitatud, tehtud ja väljastatud enne 28. jaanuari (k.a) 2019 ning mis on väljaspool EÜ määruse 2201/2003 kohaldamisala reguleerivad Portugali kohtute rahvusvahelist pädevust tsiviilmenetluse koodeksi artiklid 65 ja 65A. Abielu lahutamist ja vara jagamist puudutavate hagide jaoks on kohalik pädevus hageja elukoha järgsel kohtul (mõeldakse kohta, kus isikul on alaline elukoht, tsiviilkoodeksi artikkel 82 või elukoht (tsiviilmenetluse koodeksi artikkel 75).

Kõikide hagide, kohtuotsuste ja aktide puhul, mis on esitatud, tehtud ja väljastatud 29. jaanuaril 2019 ja pärast seda, kohaldatakse nõukogu 24. juuni 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/1103, sõltumata abielu sõlmimise kuupäevast.

Määruses sätestatakse pädevad asutused järgmiselt.

- Ühe abikaasa surma korral võib abieluvararežiimiga seotud asju lahendada pärimisasjades pädev kohus (artikkel 4).

- Lahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise taotluste korral võib abieluvararežiimiga seotud asju üldjuhul lahendada abielu asjadega seotud vaidlustes pädev kohus.

- Muudel juhtudel võivad abikaasad kokku leppida, et pädevus on sellel liikmesriigil, mille õigus on kohaldatav või abielu sõlmimise liikmesriigil. Vastav kokkulepe peab olema kirjalik ning dateeritud ja sellel peavad olema mõlema poole allkirjad. Kokkuleppe puudumisel on pädevus kõikide abieluvararežiimi puudutavate küsimuste lahendamiseks, välja arvatud ühe abikaasa surma korral või abieluasjadega seotud vaidluste korral, üldjuhul selle liikmesriigi kohtutel:

  • kus on kohtusse pöördumise ajal abikaasade ühine alaline elukoht või selle puudumisel;
  • kus on kohtusse pöördumise ajal abikaasade viimane alaline elukoht, või selle puudumisel;
  • kus on kostja alaline elukoht või selle puudumisel;
  • mille kodanikud on mõlemad abikaasad kohtusse pöördumise ajal.

Need kohtualluvuse eeskirjad pole Portugali notaritele siduvad (välja arvatud kohtuvaidluste puhul) ning notarid võivad vabalt koostada näiteks abielulepinguid või kohaldatava õiguse valikut käsitlevaid lepinguid.