3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasadel on õigus määrata abieluvaralepinguga abieluvararežiim, mis erineb seadusjärgsest vara juurdekasvu tasaarveldamise režiimist.

Seadusjärgse vara juurdekasvu tasaarveldamise abieluvararežiimi alternatiividena sätestab Hispaania õigus lahusvara režiimi (régimen de separación de bienes) ja soetisvaras osalemise režiimi (régimen de participación). Lahusvara režiimi (CC artiklid 1435-1444 ) korral säilib mõlemal abikaasal õigus sellele varale, mis kuulus talle enne abielu sõlmimist ja vara, mille ta soetab abielu ajal, on tema ainuomanduses. Kui vara omandiõigust ei ole võimalik kindlaks teha, siis eeldatakse mõlema abikaasa võrdset osa varas.

Soetisvaras osalemise režiimi ( CC artiklid 1411-1434) korral säilib mõlemal abikaasal õigus sellele varale, mis kuulus talle enne abielu sõlmimist ja ja vara, mille ta soetab abielu ajal, on tema ainuomanduses, kuid mõlemal abikaasal on selle režiimi kohaldamisel õigus osale teise abikaasa vara juurdekasvust. Juurdekasvu arvutatakse abieluvararežiimi või abielu lõpetamise seisuga.

Kummagi režiimi korral ei vastuta abikaasa teise abikaasa võlgade eest ja mõlemad abikaasad võivad oma vara, väljaarvatud perekonna kodu, vabalt võõrandada (CC artikkel 1320).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaralepingud (capitulaciones matrimoniales) tuleb sõlmida ametliku dokumendiga (CC artikkel 1315). Leping tuleb seetõttu sõlmida notari juures, kes koostab ametliku dokumendi (CC artikkel 1280). Seejärel registreeritakse leping tsiviilregistris selleks, et see muutuks kolmandatele isikutele siduvaks.

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abieluvaralepingud võib sõlmida enne abiellumist või igal ajal abielu ajal. Enne abiellumist sõlmitud abieluvaralepingud jõustuvad ainult siis, kui selle järel sõlmitakse abielu (CC artikkel 1333). Abieluvaralepingud, mis on sõlmitud abielu ajal jõustuvad nende sõlmimise hetkest, kuid ei muutu kolmandatele isikutele siduvaks enne, kui need on registreeritud tsiviilregistrisse.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad muuta ka olemasolevat lepingut, kui nad järgivad samu vorminõudeid (CC artikkel 1331). Muudatused ei mõjuta siiski neid õigusi, mille suhtes on kolmandad isikud juba nõuded esitanud (CC artikkel 1317).