1 Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Rootsi õiguses kohaldatakse abieluvarale kohaldatava õiguse määramisel kaht erinevat õigusraamistikku. Esimene õigusraamistik on esitatud määruses (1931:429), mis põhineb Taani, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi vahel sõlmitud konventsioonil, mis sisaldab abielu, lapsendamist ja eestkostet käsitlevaid rahvusvahelise eraõiguse sätteid. Määrust muudeti konventsiooni 2006. aasta muudatusega ning see on kehtinud alates 2008. aasta 1. detsembrist. Eeskirju kohaldatakse juhul, kui mõlemad abikaasad on abiellumise hetkel mõne lepinguosalise riigi kodanikud ning rajavad abielujärgselt ühte lepinguosalisse riiki oma alalise elukoha. Samuti peab paar säilitama oma alalise elukoha ühes lepinguosalises riigis ning selle riigi kodakondsuse (määruse (1931:429) paragrahv 2a). Kui abikaasad ei ole kokku leppinud teisiti, kohaldatakse selle riigi õigust, kuhu abikaasad abielujärgselt oma alalise elukoha rajavad. Kui paar asub hiljem abielu kestel elama teise lepinguosalisse riiki ning elab seal vähemalt kaks aastat, kohaldatakse selle riigi õigust. Kui mõlemad abikaasad on uue alalise elukohariigi kodanikud või kui nad on abielu kestel selles riigis varem alaliselt elanud, kohaldatakse selle riigi õigust niipea, kui abikaasad sinna elama asuvad (paragrahv 3a). Teine õigusraamistik on esitatud abieluvaraga seotud rahvusvahelisi õigussuhteid käsitlevas seaduses (1990:272). Nimetatud seaduse paragrahv 4 kohaselt ja kui ei ole kokku lepitud teisiti, kohaldatakse selle riigi õigust, kuhu abikaasad abielujärgselt oma peamise elukoha rajavad. Kui mõlemad abikaasad rajavad oma alalise elukoha hiljem teise riiki ning elavad seal vähemalt kaks aastat, kohaldatakse selle riigi õigust. Kui abikaasad rajavad oma uue alalise elukoha riiki, mille kodanikud nad mõlemad on, või kui nad on abielu kestel selles riigis varem alaliselt elanud, kohaldatakse selle riigi õigust niipea kui abikaasad sinna elama asuvad. Kui abikaasade elukohad asuvad erinevates riikides, kohaldatakse selle riigi õigust, millega mõlemad abikaasad on kõige tihedamalt seotud. Seda hinnatakse juhtumipõhiselt asjaolude kaalumise teel. Seaduses (1990:272) sätestatud eeskirju kohaldatakse neil juhtudel, mida konventsioonil põhinev Põhjamaade vaheline raamistik ei hõlma. Nimetatud kahe õigusraamistiku kohaselt võib samaaegselt kohaldada ainult ühe riigi õigust. Kohaldatava õiguse muudatus kehtib seega tagasiulatuvalt.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Põhjamaade vahelise õigusraamistiku kohaselt on peamine reegel poolte autonoomia. Kooskõlas paragrahviga 3 võivad abikaasad leppida kokku kas a) selle lepinguosalise riigi, kus asus ühe abikaasa alaline elukoht või mille kodanik ta lepingu sõlmimise ajal oli, või b) selle lepinguosalise riigi, kus asus samaaegselt mõlema abikaasa viimane alaline elukoht abielu kestel, õiguse kohaldamises. Poolte autonoomia kehtib normina ka seaduse (1990:272) üldiselt kohaldatavate eeskirjade kohaselt. Abielupaar võib kohaldatavaks õiguseks valida iga sellise riigi õiguse, kus on asunud ühe abikaasas alaline elukoht või mille kodakondsus oli ühel abikaasal lepingu sõlmimise ajal (paragrahv 3). Abikaasade kohaldatava õiguse valikut käsitlev kokkulepe on Rootsi õiguse kohaselt vormiliselt kehtiv siis, kui see on koostatud kirjalikult ning sellele on alla kirjutanud mõlemad abikaasad, mis tähendab, et nimetatud kokkulepet ei ole vaja registreerida riigiasutustes, sellele ei ole vaja tunnistajaid ning see ei pea olema koostatud spetsiaalselt selleks ettenähtud kujul. Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppega valivad abikaasad kohaldatava õiguse, mis määrab kindlaks kõik abielu kestel nende varaliste suhetega seonduvad sisulised küsimused. Abikaasade õiguse valikut käsitleval kokkuleppel on tagasiulatuv mõju.