3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Kohustuslik abieluvararežiim on edasilükkunud varaühisuse režiim. Puudub alternatiivne režiim, mille pooled võiksid vastastikusel kokkuleppel valida. Abikaasad või tulevased abikaasad võivad siiski sõlmida abieluvaralepingu. Kõnealune leping ei muuda omandisuhet, vaid üksnes abieluvara või lahusvara laadi (abieluseadustiku peatükk 7). Seadus reguleerib ka teatud perekonnaõigusega seonduvaid lepinguid, näiteks seoses abikaasadevaheliste kingituste (abieluseadustiku peatükk 8 ja seadus (1936:83)) ja vara jaotamisega abielu kestel (abieluseadustiku artikli 9 lõiked 1 ja 2). Registreerimine on vajalik mõlemal juhul. Abikaasad võivad sõlmida ka esialgse kokkuleppe, mis käsitleb varade jagamist võimaliku lahutuse korral (abieluseadustiku artikli 9 lõige 13).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaraleping tuleb koostada kirjalikult ning esitada Rootsi Maksuametile (abieluseadustiku artikli 7 lõige 3).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abieluvaralepingu võib sõlmida enne abielu või selle kestel. Sellised lepingud tuleb alati registreerida. Esimesel juhul jõustub leping abielu sõlmimisel, teisel juhul selle registreerimise hetkel.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad uue abieluvaralepinguga muuta vara lahusvarast abieluvaraks või vastupidi. Kehtivad samad vorminõuded.