3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat muuttaa varallisuusoikeudellisia suhteitaan tekemällä avioehtosopimuksen (perhelain 37 pykälä). Avioehtosopimukseen voi sisältyä ainoastaan puolisoiden varallisuusoikeudellisia suhteita koskevia sopimusehtoja. Puolisot voivat muun muassa määrittää omaisuuden, joka muodostaa osan yhteisestä omaisuudesta, ja henkilön, jolla on valtuudet hoitaa tai luovuttaa yhteistä omaisuutta. Puolisot voivat myös määrätä omaisuuden osituksesta. Omaisuuden ositusta koskevan omistussuhteen perusteella kunkin puolison avioliiton aikana hankkimasta omaisuudesta tulee osa hänen henkilökohtaista omaisuuttaan (perhelain 33 pykälä). Yhteistä omaisuutta ei ole. Puolisoilla on vain henkilökohtaista omaisuutta.

Lakisääteisen yhteisen omaisuuden varallisuussuhteen säännöksiä sovelletaan sellaisten asioiden osalta, joista ei määrätä sopimuksessa (perhelain 38 pykälä).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus on laadittava kirjallisessa muodossa ja osapuolten on solmittava se henkilökohtaisesti. Sopimuksen allekirjoitukset ja sisältö on todistettava laillisesti oikeaksi (perheoikeuden 39 pykälän 1 momentti).

Mikäli omaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen omistusoikeuksia määritellään tai siirretään avioehtosopimuksen avulla, asian osalta toimivaltaisena notaarina pidetään notaaria, jonka alueella kiinteistöt sijaitsevat (perhelain 39 pykälän 2 momentti).

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Osapuolet voivat allekirjoittaa avioehtosopimuksen myös avioliiton aikana (perhelain 37 pykälän 3 momentti). Jos sopimus tehdään ennen avioliittoa, se tulee voimaan avioliiton alkamispäivänä. Jos sopimus tehdään avioliiton aikana, sopimus tulee voimaan sen tekopäivänä tai muuna sopimuksessa määritettynä päivänä (perhelain 40 pykälän 1 momentti).

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Avioehtosopimusta voidaan myös muuttaa. Muutoksen on vastattava muodoltaan alkuperäisen sopimuksen muotoa (perhelain 41 pykälän 1 momentti).