3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisoilla on oikeus säätää avioehtosopimuksessaan, että

  • sekä ennen avioliittoa että sen aikana hankittu omaisuus on kunkin puolison henkilökohtaista omaisuutta,
  • puolison ennen avioliittoa hankkimasta omaisuudesta tulee yhteistä omaisuutta avioliiton rekisteröinnin jälkeen,
  • avioliiton aikana hankitusta omaisuudesta tulee osittain eroteltua yhteistä omaisuutta (CC:n 3.104 pykälän 1 momentti).

Avioehtosopimuksessaan puolisot voivat määrätä, että jotakin näistä aviovarallisuusjärjestelmistä sovelletaan heidän koko omaisuuteensa tai ainoastaan omaisuuden tiettyyn osaan tai tiettyyn irtaimistoon (CC:n 3.104 pykälän 2 momentti).

Avioehtosopimuksessaan puolisot voivat määrätä aviovarallisuusjärjestelmänsä sekä olemassa olevan että tulevan omaisuuden osalta (CC:n 3.104 pykälän 3 momentti).).

Avioehtosopimus voi sisältää määräyksiä, jotka koskevat omaisuuden hoitoon, yhteiseen elatukseen sekä perheen tarpeista ja kuluista huolehtimiseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ne voivat koskea myös eron yhteydessä tapahtuvaan omaisuuden ositukseen liittyvää menettelyä sekä muita asioita, jotka liittyvät puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin (CC:n 3.104 pykälän 4 momentti).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus pitää tehdä notaarin läsnä ollessa, ja se on rekisteröitävä avioehtosopimusrekisteriin (katso kohta 4) (CC:n 3.103 pykälä).

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus on tehtävä ennen avioliiton rekisteröintiä (vihkimistä edeltävä sopimus) tai milloin tahansa avioliiton rekisteröimisen jälkeen (vihkimisen jälkeinen sopimus). Ennen avioliiton rekisteröimistä tehtävä avioehtosopimus tulee voimaan avioliiton rekisteröintipäivänä. Vihkimisen jälkeinen sopimus tulee voimaan päivänä, jona se tehdään, ellei sopimuksessa määrätä toisin (CC:n 3.102 pykälä).

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Avioehtosopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan purkaa notaarin avustuksella puolisoiden yhteisestä suostumuksesta. Tätä varten tarvitaan tuomioistuimen lupa (CC:n 3.103 pykälän 2 momentti ja 3.106 pykälän 1 momentti).