2 Postoji li zakonsko uređenje bračne imovine, a ako postoji, što omogućava?

2.1. Opišite opća načela: koja imovina je zajednička (bračna stečevina)? Koja imovina je vlastita imovina bračnog druga?

Zakonski bračnoimovinski režim:

Izostankom ugovora između bračnih drugova u kojem oni biraju drugi režim, mjerodavan je zakonski bračnoimovinski režim u skladu s propisanim odredbama Obiteljskoga zakona (članak 18 stavak 2 FC). Članak 21 i sljedeći članci Obiteljskoga zakona propisuju zakonski bračnoimovinski režim. Imovina stečena tijekom braka kao rezultat zajedničkih doprinosa bračnih drugova pripada zajednički oboma bračnim drugovima (dio su zajedničke imovine) neovisno u čije ime su je stekli. Zajednička imovina ne uključuje imovinu stečenu prije braka, imovinu stečenu nasljedstvom ili donacijom tijekom braka.

Pokretna imovina stečena od strane bračnih drugova tijekom braka koja služi za njegovu/njezinu osobnu uporabu, profesiju ili zanat, je njegova/njezina osobna imovina. Pokretna imovina stečena tijekom braka od strane bračnoga druga koji je trgovac pojedinac je također dio njegove/njezine osobne imovine. Imovina stečena tijekom braka isključivo sredstvima osobne imovine je također osobna (članak 22 i 23 FC).

2.2. Postoje li pravne pretpostavke za podjelu imovine?

Ne.

2.3. Trebaju li bračni drugovi utvrditi popis imovine? Ako trebaju, kada i na koji način?

Bračni drugovi ne moraju utvrditi popis imovine.

2.4. Tko je odgovoran za upravljanje imovinom? Tko ima pravo raspolagati imovinom? Može li jedan bračni drug upravljati/raspolagati imovinom samostalno ili je potrebna suglasnost drugoga bračnoga druga (npr. u slučaju raspolaganja zajedničkom nekretninom)? Kakav učinak ima izostanak suglasnosti na valjanost pravnog posla i prigovor prema trećoj osobi?

Oba bračna druga imaju pravo upravljati zajednicom imovine. Radnje koje se odnose na upravljanje zajednicom imovine može poduzimati svaki od bračnih drugova (članak 24 stavak 1 FC).

Dok brak traje ni jedan od bračnih drugova ne može sam raspolagati svojim dijelom zajednceimovine koju bi on/ona primio po prestanku zajednice imovine. Raspolaganje imovinom koja pripada zajednici imovine zajednički određuju oba bračna druga (članak 24 stavak 3 FC).

Raspolaganje zajedničkim nekretninama od strane samo jednog bračnog druga je pobojno. Drugi bračni drug može podnijeti zahtjev unutar šest mjeseci s datumom kojim mu je to raspolaganje poznato, ali ne kasnije od tri godine od događaja (članak 24 stavak 4 FC).

U slučaju raspolaganja zajedničkom pokretnom imovinom od strane jednog bračnog druga za naknadu bez pristanka drugoga bračnoga druga ugovor obvezuje drugoga bračnoga druga ako treća strana nije znala da ne postoji suglasnost drugoga bračnoga druga. U slučaju raspolaganja zajedničkom pokretnom imovinom bez naknade ili ako raspolaganje iziskuje pisanu suglasnost i legalizaciju potpisa kod javnog bilježnika, primjenjuje se Obiteljski zakon (vidi gore) (članak 24 stavak 5 FC).

Čak i ako je bračni drug jedini vlasnik obiteljskoga doma, on/ona ne može njime raspolagati bez pristanka drugoga bračnoga druga ako bračni drugovi nemaju drugi dom. Ukoliko nema suglasnosti, raspolaganje njime će se obaviti uz dozvolu kotarskoga-općinskog suca ako se utvrdi da to nije štetno za maloljetnu djecu i za obitelj članak (članak 26 FC).

Svaki od bračnih drugova može sklopiti ugovor o raspolaganju njihovom osobnom imovinom prema trećim stranama ili s bračnim drugom (članak 25 FC).

2.5. Jesu li pravni poslovi jednog bračnog druga obvezujući i za drugoga?

Kao što je već spomenuto, u slučaju raspolaganja zajedničkim pokretninama za naknadu bez suglasnosti drugoga bračnoga druga, ugovor obvezuje drugogabračnoga druga ako treća strana nije znala ili razumno nije mogla znati da nema suglasnosti drugoga bračnoga druga. Dugovi jednoga bračnoga druga nastali radi zadovoljenja potreba obitelji su zajednički dugovi za koje su odgovorna oba bračna druga (članak 32 FC).

2.6. Tko je odgovoran za dugove nastale za vrijeme trajanja braka? Iz koje imovine vjerovnici mogu namiriti svoja potraživanja?

Izdaci potrebni za zadovoljenje potreba njihove obitelji snosit će oba bračna druga. Oni su zajednički odgovorni za zaduženja napravljena radi zadovoljenja potreba njihove obitelji (članak 32 FC). Bračni drugovi odgovaraju za svoja osobna zaduženja svojom osobnom imovinom i svojim udjelom u zajednici imovine.