1 Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Prema Zakonu o Međunarodnom privatnom pravu (Private International Law Act} ako bračni drugovi nisu odabrali pravo, onda će se mjerodavno pravo koje se primjenjuje na opće pravne posljedice braka u vrijeme kad su bračni drugovi stupili u brak primjenjivati i na njihove imovinske odnose. Opće pravne posljedice se određuju prema pravu države u kojoj bračni drugovi imaju zajedničko mjesto prebivališta. Ako zajedničko mjesto prebivališta ne postoji, primjenjuje se pravo zajedničkog državljanstva. Ako bračni drugovi prebivaju u različitim državama i imaju različita državljanstva, opće pravne posljedice njihova braka određuju se na temelju prava države njihovog posljednjeg zajedničkog prebivališta ukoliko jedan od bračnih drugova još uvijek prebiva u toj državi. Ako nije moguće odrediti koje je je mjerodavno pravo na temelju gore spomenutih osnova, bit će mjerodavno pravo države s kojom su bračni drugovi inače najbliže povezani.

Različita pravila koja proizlaze iz međunarodnih sporazuma (sporazumi o pravnoj pomoći) primjenjuju se u slučaju da su bračni drugovi ili jedan od bračnih drugova državljani Latvije, Litve, Poljske, Rusije ili Ukrajine ili ako bračni drugovi prebivaju u tim državama.

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Prema Zakonu o međunarodnom privatnom pravu bračni drugovi mogu odabrati mjerodavno pravo za svoje imovinske odnose. Oni mogu odabrati ili pravo države prebivališta jednoga od bračnih drugova ili prava države državljanstva jednoga od bračnih drugova u vrijeme biranja prava.