5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Rastava je razlog za razvrgnuće bračnoimovinske zajednice. Ako su bračni drugovi sklopili brak u zakonitom režimu, svaki bračni drug preuzima u posjed njegovu ili njezinu odvojenu imovinu (članak 1467 CC), a zajednica imovine se dijeli jednako između njih (članak 1475 CC). Prije takve podjele račun odštete/naknade/regresa (članak 1468 CC) koji dospijeva čini zajednicu imovine svakog od bračnih drugova (članak 1433 CC) ili jednog od bračnih drugova u zajednici vlasnika (članak 1437 CC). Ako je bračni drug dužnik, njegov ili njezin dio u raspodjeli zajedničke imovine se smanjuje. Ako gdje je on/ona vjerovnik, on/ona može ostvariti svoja prava namjenskom raspodjelom zajedničke imovine.

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Tko je odgovoran za postojanje dugova nakon rastave/razdvajanja? U slučaju rastave svaki bračni drug ostaje odgovoran za dugove koji su bili njegovi ili njezini odvojeni dugovi tijekom njihova braka. Bračni drug koji je ugovorio zajednički dug ostaje potpuno odgovoran za takav dug (članak 1482. CC). Drugi bračni drug je odgovoran za polovinu duga, ali ga se ne može tužiti za iznos koji prelazi vrijednost zajedničke imovine upravo dodijeljene njemu ili njoj (članak 1483 CC).

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

U slučaju podjele zajednice imovine, u obzir se uzimaju sve naknade između bračnih drugova i zajedničke imovine (vidi 5.1).

5.3.1. U slučaju režima zajednice viška imovine:
- Mora li se tražbeni zahtjev podmiriti sredstvima plaćanja ili u naturi?
- Kako se procjenjuje tražbeni zahtjev?
- Koji je iznos jednake isplate/kompenzacije plaćanja?
- Kada se propisuje tražbeni zahtjev?

Režim sudjelovanja u stjecanju znači da nema zajednice ili zajedničkog vlasništva. Kad se taj režim razvrgne, bračni drug koji je akumulirao manje bogatstvo ima jednostavan osobni tražbeni zahtjev naspram drugog. On/ona ne mogu ostvariti pravo plaćanja u naturi osim ukoliko drukčije ne odrede oba bračna druga ili ne odluči sud (članak 1576 CC). Ovaj tražbeni zahtjev za učešćem je jednak jednoj polovini razlike između imetka pojedinog bračnoga druga akumuliranog tijekom ovog režima (članak 1575 CC), uzimajući u obzir njihovu prvobitnu i zaključnu imovinu (članak 1570-1574 CC). Ista se pravila primjenjuju ako je par odabrao opcionalni francusko-njemačko režim sudjelovanja u stjecanju. Zahtjev za sudjelovanjem je isključen nakon tri godine od razvrgnuća režima (članak 1578 stavak 4 CC).

5.3.2. U drugim slučajevima (ne zajednica viška). Kojima?

Ne postoji više zajednica imovine ili zajedničkoga vlasništva u režimu odvojene imovine. Međutim, detaljan račun se može voditi između bračnih drugova, poglavito ako su sredstva jednoga bračnoga druga služila bogaćenju drugoga.