5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

  • Ako je mjerodavan sustav odvojene imovine/sustav sudjelovanja stjecanja, a brak je raskinut, bračni drug ima pravo sudjelovati u povećavanju imovine drugog bračnoga druga koje je nastalo otkad su stupili u brak ako je on/ona pridonio njezinom povećavanju. Pretpostavlja se da doprinos iznosi do jedne trećine povećanja osim ako se drukčije ne dokaže. Isto se primjenjuje u slučaju razdvajanja bračnih drugova dulje od tri godine. Ono što je bračni drug stekao darovanjem, nasljeđem ili ostavinom ne smatra se povećanjem njegove/njezine imovine (članak 1400 HCC).
  • Ako je odabran sustav zajednice imovine, rastava ima za posljedicu razvrgavanje režima imovine, a ako zajednička sredstva ostanu, dijele se kao zajednička imovina. Osim ako nema suprotnog dogovora, dioba zajednice imovine će se urediti u skladu s odredbama o prestanku zajedničkih prava i diobi imovine prema člancima 795 et seq. HCC te odredbama grčkog Zakona o parničnom postupku (Hellenic Code of Civil Procedure) o raspodjeli zajedničkih udjela. Zajednica imovine dijeli se ili ugovornom nagodbom ili u slučaju neslaganja uz pomoć suda (članci 1414, 798-799 HCC). Svaki bračni drug ima pravo dobiti jednu polovinu zajedničke imovine. To zahtjev za diobom ne može propisati.

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

  • U sustavu odvojene imovine/sudjelovanja u stjecanju bračni drug-dužnik nakon rastave ostaje odgovoran za postojeće dugove. On/ona odgovaraju za te dugove svojom osobnom imovinom.
  • I u sustavu zajednice vlasnika bračni drug-dužnik nakon rastave ostaje odgovoran za postojeće dugove. Međutim, u slučaju da su dugovi bračnoga druga-dužnika nastali tijekom braka, a odnose se na upravljanje njihovom zajedničkom imovinom i na obiteljske potrebe, prava in rem vjerovnika nad zajedničkom imovinom neće biti zahvaćena raspodjelom zajednice imovine koja slijedi nakon prestanka sustava zajednice imovine (članak 803 HCC).

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Ne postoji zakonska obveza za kompenzacijsko plaćanje. Međutim, postoji mogućnost da se napravi takav zahtjev korištenjem odredbi o neopravdanom bogaćenju.