5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Udio imovine bračnog druga u bračnoj stečevini utvrđuje se na osnovi statusa i vrijednosti u vrijeme prestanka režima bračne zajednice. Uzima se u obzir svaka promjena vrijednosti nastala od trenutka prekida bračne zajednice i diobe bračne stečevine osim ako se ista može pripisati određenom ponašanju jednog od bračnih drugova. Podjela bračne stečevine propisana je odredbama o prestanku zajedničkog vlasništva, pod uvjetom da podjela u naravi nije dozvoljena ako jedan od bračnih drugova uloži utemeljenu žalbu. Te se odredbe također odnose i na diobu prava i obveza koje čine dio bračne stečevine.

(čl. 4:60 Građanskog zakonika)

Kod podjele imovine sud uzima u obzir sporazum bračnih drugova. Imovinu koju zahtjeva jedan od bračnih drugova radi obavljanja profesionalne djelatnosti u načelu pripada tom bračnom drugu.  

 (čl. 4:61., stavci 1.-2. Građanskog zakonika)

Vlastita imovina koja je postojala u vrijeme prekida bračne zajednice dodjeljuje se u naravi, osim ako to nije moguće zbog miješanja imovine ili ako će dioba najvjerojatnije značajno umanjiti vrijednost bračne stečevine ili vlastite imovine.

(čl. 4:62 Građanskog zakonika)

Razvod braka ili prekid zajedničkog bračnog života ne podrazumijevaju prekid stanarskog prava bračnog druga koji živi u domu na ime drugog bračnog druga (npr. dom koji je u vlasništvu samo jednog bračnog druga).

(čl. 4:77 stavak 2. Građanskog zakonika)

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Nakon prekida bračne zajednice bračni drugovi odgovaraju za zajednička zaduženja sukladno svojim udjelima u bračnoj stečevini, odnosno na osnovi 50-50 %.

Ako je imovina opterećena zaduženjem, isto pokriva bračni drug koji je nad njom stekao vlasništvo nakon diobe.  

(čl. 4:61., stavak 4. Građanskog zakonika)

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

U podjeli bračne stečevine može se zahtijevati naknada troškova sredstava potrošenih iz bračne stečevine za vlastitu imovinu, iz vlastite imovine za bračnu stečevinu i iz vlastite imovine jednog bračnog druga za vlastitu imovinu drugog bračnog druga. Zahtjevi za naknadu riješavaju se u skladu s odredbama o utvrđivanju vrijednosti vlasničkih udjela bračnih drugova (vidi pod 5.1.).

Naknada za rashode plaćene iz vlastite imovine za pokrivanje zajedničkih troškova može se zatražiti samo u iznimnim slučajevima.

Pravo na naknadu ne postoji ako se bračni drug odrekao toga prava. Za odricanje od prava ne postoje formalne pretpostavke, međutim, teret dokaza je na bračnom drugu koji se poziva na odricanje.

Ako rashodi za posljedicu imaju značajno povećanje vrijednosti nekretnine, bračni drug koji ima pravo na naknadu također može zatražiti i udio u vlasništvu koji odgovara iznosu povećane vrijednosti nekretnine.

Ne postoji pravo na naknadu ako ne postoji bračna stečevina i vrijeme kada se razvrgava bračna zajednica te kada bračni drug odgovoran za naknadu također ne posjeduje  vlastitu imovinu.

(čl. 4:59 Građanskog zakonika)