5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Prema zakonskom režimu bračne stečevine, nakon razvoda svaki bračni drug zadržava svoju vlastitu imovinu. Zajednička se imovina dijeli između bračnih drugova u jednakim dijelovima.

Ako je odabran režim zajednice imovine, a ništa drugo nije ugovoreno, u slučaju razvoda bračna stečevina se nakon odbitka dugova dijeli između bračnih drugova u jednakim dijelovima (čl. 137 GZ-a).

Ako je bračnim ugovorom predviđen režim odvajanja imovine, u slučaju razvoda nema diobe imovine. Svaki bračni drug zadržava imovinu koja mu/joj je pripadala prije braka kao i imovinu koju je stekao/la tijekom trajanja braka (čl. 117 GZ-a).

Bračni drugovi mogu potpisati ugovor o diobi imovine u prisustvu javnog bilježnika ili sklopiti privatni ugovor o diobi imovine. Takav se ugovor može potpisati samo tijekom trajanja braka. Ako bračni drugovi ne postignu sporazum, spor se rješava na sudu u obliku tužbe.

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Kod diobe imovine u obzir se uzimaju dugovi. Bračni drugovi mogu potpisati ugovor o diobi zajedničkih obveza. Ako dođe do spora, spor se rješava na sudu u obliku tužbe.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Tijekom ili nakon rastave braka (bivši) bračni drug može zatražiti financijsku potporu od drugog (bivšeg) bračnog druga koje je razmjerno njegovom financijskom stanju ako je potonji svojim radnjama doprinio prestanku braka te ako je njegova potpora nužna za osiguranje ranijeg životnog standarda bračnog druga koji traži potporu (čl. 81 GZ-a).

Ako je jedan bračni drug pri upravljanju imovinom drugoga bračnog druga podmirio nužne troškove iz svoje vlastite imovine, tad on/ona može zatražiti naknadu tih troškova od drugoga bračnog druga tek nakon prestanka upravljanja imovinom pod uvjetom da ih on/ona nije bio dužan podmiriti (čl. 101 GZ-a).

Strana koja potražuje vrši procjenu svojeg potraživanja: u slučaju spora potrebno je angažirati vještaka. Nadalje, prema režimu zajednice imovine bračni drug je dužan nadoknaditi ono što je potrošio/la iz bračne stečevine u korist svoje vlastite imovine. Ako je bračni drug podmirio nastale troškove iz vlastite imovine u korist bračne stečevine, on/ona može zahtijevati da joj se to nadoknadi iz bračne stečevine (čl. 138 GZ-a).