6 Koje su posljedice smrti?

Neovisno o režimu bračne stečevine koji se primjenjuje, svaki bračni drug ima pravo slobodnog raspolaganja vlastitom imovinom u slučaju smrti (čl. 88 GZ-a).

Preživjeli bračni drug nasljeđuje od preminuloga bračnog druga bez obzira na režim bračne stečevine koji se primjenjivao između bračnih drugova tijekom braka (čl. 392 GZ-a).

Preživjeli bračni drug dobiva isti udio iz ostavinske mase preminuloga kao i svako dijete pod uvjetom da je preminuli bračni drug imao manje od četvero djece. Ako je imao četvero ili više djece, preživjeli bračni drug dobiva jednu četvrtinu (čl. 393 GZ-a).

Ako preminuli bračni drug nema preživjelih potomaka niti usvojene djece, preživjeli bračni drug dobiva jednu polovicu nasljedstva i, dodatno, namještaj iz obiteljskog doma bračnih drugova.

Ako nema preživjelih potomaka, usvojene djece, roditelja kao niti braće i sestara ili njihove djece, odnosno ako preostali nasljednici ne traže svoj dio, cijelo nasljedstvo pripada preživjelom bračnom drugu (čl. 396 GZ-a).