1 Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Režim bračne stečevine regulira se zakonima zemlje u kojoj oba bračna druga imaju prebivalište (prebivalište je mjesto u kojem osoba uobičajeno prebiva s namjerom da tamo ostane i koje smatra središtem svojih osobnih, društvenih i ekonomskih interesa). Ako bračni drugovi prebivaju u različitim državama, primjenjuje se zakon države čiji su oboje državljani. Ako bračni drugovi nikada nisu imali zajedničko prebivalište, a uz to su državljani različitih država , primjenjuju se zakoni države u kojoj je brak sklopljen (čl. 1.28(1) Građanskog zakonika (dalje u tekstu GZ).

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi mogu birati mjerodavno pravo. Bračni drugovi mogu odabrati pravo države u kojoj oboje imaju prebivalište ili u kojoj će imati prebivalište u budućnosti, odnosno države u kojoj je brak sklopljen (čl. 1.28(2) GZ-a).