5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

To ovisi o prihvaćenom režimu bračne stečevine. Ako se osporava razvod /odvajanje, sud je taj koji odlučuje kako će se podijeliti imovina. Ako osporavanja nema, tada odlučuju sami bračni drugovi, podložno ratifikaciji od strane suda. Članak 1333 Građanskog zakonika predviđa da se bračna stečevina dijeli dodjelom polovice imovine iz bračne stečevine svakom bračnom drugu.

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

To ovisi o prihvaćenom režimu bračne stečevine. Ako se osporava razvod/odvajanje, sud je taj koji odlučuje kako će se podijeliti imovina. Ako osporavanja nema, tada odlučuju sami bračni drugovi, podložno ratifikaciji od strane suda. Članak 1333 Građanskog zakonika predviđa da se u slučaju diobe bračne stečevine svakom bračnom drugu dodjeljuje pola obveza iz bračne stečevine.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Prema režimu zajednice imovine, svaki bračni drug je dužan nadoknaditi bračnu stečevinu ako je koristio bračnu stečevinu za podmirenje svojih dugova (čl. 1331 st. 1 GZ-a). Ako ja za podmirenje duga iz bračne stečevine ili za ulaganje u bračnu stečevinu korištena vlastita imovina bračnog druga, tada on / ona ima pravo na nadoknadu (čl. 1331 st. 2 GZ-a). Ova se nadoknada vrši dodjeljivanjem novca (čl. 133 st. 3 GZ-a).