1 Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

U skladu s člankom 2590 Građanskog zakonika, mjerodavno pravo za bračnu stečevinu bračnih drugova je pravo koje oni odaberu. Ako to ne učine, na bračnu stečevinu se primjenjuje pravo koje je mjerodavno za opća prava i obveze koji proizlaze iz braka. Članak 2589 Građanskog zakonika predviđa da se na prava i obveze bračnih drugova primjenjuje mjerodavno pravo zajedničkog uobičajenog boravišta bračnih drugova, a ako bračni drugovi nemaju zajedničko uobičajeno boravište, tada se primjenjuje pravo zemlje čiji su bračni drugovi državljani. Ako bračni drugovi nemaju zajedničko državljanstvo, mjerodavno je pravo države na čijem je teritoriju brak sklopljen. Međutim, valja napomenuti da su, iznimno od ovih odredbi, prava bračnih drugova nad obiteljskim domom i režimom instrumenta koji se odnosi na takav dom uređena zakonima mjesta u kojem se dom nalazi. Rumunjska nije potpisnica Haške konvencije o mjerodavnom pravu za bračno-imovinske režime od 14. ožujka 1978.

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi imaju mogućnost odabira mjerodavnog prava za svoj bračni režim. Njihov je izbor ograničen u skladu s člankom 2590 stavak 2 Građanskog zakonika na: zakone države na čijem području jedan od bračnih drugova ima uobičajeno boravište na dan odabira, zakone države čiji je jedan od bračnih drugova državljanin na dan odabira ili zakone države u kojoj su bračni drugovi ustanovili svoje prvo zajedničko uobičajeno boravište nakon sklapanja braka. Ugovor o odabiru mjerodavnog prava može se zaključiti prije sklapanja braka, u trenutku sklapanja braka ili tijekom trajanja braka. U formalnom pogledu, ugovor mora ispunjavati uvjete predviđene zakonima odabranim kao mjerodavnim odnosno zakonima mjesta njegovog zaključenja. Međutim, dokument koji su oba bračna druga potpisala određenog datuma je obvezujući u svakom slučaju. Osim ako se bračni drugovi ne dogovore drugačije, novo odabrano pravo proizvodi učinke tek u budućnosti. Ono ne smije biti štetno za prava trećih strana.