5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

Razvod braka ili zakonska rastava znači razvrgnuće bračnoimovinskog režima. Posljedica je prestanak i likvidacija zajednice imovine (čl. 1392 CC). Razvod braka također znači razvrgnuće braka.

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Imovina se dijeli na sljedeći način. Kao prvo, sačinjava se popis inventara (čl. 1396 CC) koji obuhvaća imovinu (čl. 1397 CC) i obveze (čl. 1398 CC). Nakon što je to učinjeno, prvo se plaćaju zajednički dugovi u gotovini ili iz zajedničke imovine (čl. 1399-1400 CC). Vjerovnici zadržavaju svoja prava do pune isplate (čl. 1401 CC). Nakon podmirenja vjerovnika, isplaćuju se kompenzacije i nadoknade svakom bračnom drugu (čl. 1403 CC), a ostatak se dijeli na jednake dijelove među supružnicima ili njihovim nasljednicima (čl. 1404 CC).

Iz podjele je izuzeta osobna imovina koja se ne može dijeliti jer pripada svom vlasniku. Navedena je u čl. 1346 CC.

Sud može obiteljski dom, iako je isključen iz podjele imovine ako pripada jednom bračnom drugu, dodijeliti drugom bračnom drugu ako on/ona ovisi o njegovom daljnjem korištenju da bi zadovoljio svoje vitalne potrebe ili kada je daljnje korištenje potrebno zajedničkom djetetu (čl. 96 CC).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Nakon što je sačinjen popis inventara, podmiruju se zajednički dugovi u gotovini ili iz zajedničke imovine (čl. 1399-1400 CC). Vjerovnici zadržavaju svoja prava do pune isplate (čl. 1401 CC).

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Ako zakonska rastava ili razvod braka dovode jednog bračnog druga u nepovoljnu ekonomsku situaciju, bračni drug u takvom nepovoljnom položaju će ostvariti pravo na kompenzaciju koja se može sastojati od privremenog ili neogračenog uzdržavanja ili jednokratne isplate. Bračni drugovi mogu ugovoriti kompenzaciju sporazumom koji određuje sud, a u slučaju nepostojanja takvog sporazuma, sud može presuditi o kompenzaciji pri čemu će se u obzir uzeti određene okolnosti (čl. 97 CC). Osim toga, bračni drug koji postupa u dobroj namjeri ima pravo na kompenzaciju u slučaju poništaja braka (čl. 98 CC). Uzdržavanje može biti promijenjeno u slučaju značajnih promjena okolnosti (čl. 100 CC). Pravo na uzdržavanje se u određenim okolnostima može izgubiti (čl. 101 CC).

5.3.1. U slučaju režima zajednice viška:
- Mora li se tražbeni zahtjev podmiriti sredstvima plaćanja ili u naturi?
- Kako se procjenjuje tražbeni zahtjev?
- Koji je iznos naknade razlike?
- Kada se propisuje tražbeni zahtjev?

U slučaju režima sudjelovanja u stjecanju, podmirenje zahtjeva za kompenzaciju kao i njegov izračun, isplata i trajanje propisani su odredbama navedenim pod 5.3.

5.3.2. U drugim slučajevima (kada nema zajednice viška). Kojima?

Ista se pravila (pod 5.3) primjenjuju na druge bračnoimovinske režime.