5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Kadangi bendrosios jungtinės nuosavybės kaip įstatyminio bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimo atveju kartu egzistuoja ir asmeninė nuosavybė, tokia nuosavybė neperskirstoma santuokos nutraukimo atveju. Antra vertus, sukauptos pajamos (žr. 5.3 punktą) paskirstomos lygiomis dalimis; išskirtiniais atvejais tam tikrų objektų paskyrimas vienam iš sutuoktinių gali būti vykdomas nesilaikant lygiavertiškumo reikalavimo (BGB 1383 straipsnis).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

  • 1) Bendrosios jungtinės nuosavybės atveju kiekvienas sutuoktinis atsako už savo asmeninius įsiskolinimus. Tačiau į sutuoktinio įsiskolinimus atsižvelgiama nustatant įgytos nuosavybės dydį skyrybų atveju. Skolos turi būti išskaičiuojamos iš galutinės sutuoktinio turto vertės, todėl gali susidaryti neigiamas turto balansas (BGB 1375 straipsnio 1 dalis). Tokiu būdu, lygiomis dalimis skirstant sukauptas pajamas, vienas sutuoktinis gali būti įpareigotas kompensuoti kito sutuoktinio įsiskolinimų įsipareigojimus. Tačiau padalijimo lygiomis dalimis reikalavimas visais atvejais taikomas sutuoktinio turimai nuosavybei, kai sukauptos pajamos sutuoktiniams turi būti paskirstomos lygiomis dalimis (žr.5.3 punktą).
  • 2) Taikant atskirosios nuosavybės turto režimą, sukauptoms pajamoms netaikomas lygiaverčio padalijimo principas, atsižvelgiant į prieš tai buvusius įsiskolinimus.
  • 3) Taikant bendrosios nuosavybės turto režimą, reikalavimas padengti įsiskolinimą iš bendrosios nuosavybės („bendro turto“) tenkinamas tik tuo atveju, jei sutuoktiniai įsiskolino veikdami bendrai, arba jei vienas iš sutuoktinių gali pagrįsti bendrą prievolę, nes įsiskolinimas atsirado dėl jų bendrosios nuosavybės tvarkymo (1438 straipsnis). Sutuoktinis, tvarkantis bendrąją nuosavybę, yra asmeniškai atsakingas (BGB (Vokietijos Civilinio kodekso) 1437 straipsnio 2 dalis)). Jei bendrosios jungtinės nuosavybės režimas netenka galios, su bendrąja nuosavybe susiję įsiskolinimai turi būti išskaičiuoti iš bendrosios nuosavybės, kad likusį turtą sutuoktiniams būtų galima padalinti lygiomis dalimis (BGB 1476 straipsnio 1 dalis).

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

  • 1) Taikant bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimą, sutuoktinių santuokos metu sukauptos pajamos turi būti paskirstomos lygiomis dalimis, jei bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimas netenka galios (BGB 1363 straipsnio 2 dalis). Jei vieno sutuoktinio individualios pajamos santuokos metu viršija kito sutuoktinio pajamas, tai sutuoktinis privalo kitam sutuoktiniui sumokėti pusę susidariusio skirtumo (BGB 1378 straipsnis). Individualios pajamos nustatomos iš galutinės turto vertės atimant pirminio turto vertę. Vieno sutuoktinio reikalavimas padalinti turtą lygiomis dalimis tenkinamas iš kito sutuoktinio turimos nuosavybės, atskaičius jo įsiskolinimus.
  • 2) Atskirosios nuosavybės sąlygomis sukauptų pajamų padalijimas lygiomis dalimis netaikomas.
  • 3) Bendroji jungtinė nuosavybė turi būti „likviduojama“. Likviduojant tokią nuosavybę, sutuoktiniai turi susitarti dėl jų bendrosios nuosavybės perskirstymo.