2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Teisės aktais nustatytas sutuoktinių nuosavybės turto režimas yra bendrosios jungtinės nuosavybės režimas, taip pat vadinamas daline bendrąja jungtine nuosavybe (CK 1400 straipsnis). Pagal šį režimą yra atskiriama kiekvieno iš sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė ir asmeninė nuosavybė.

Bendrąją jungtinę nuosavybę sudaro įgytas turtas, t. y. už sutuoktinio uždirbtas lėšas įgytas turtas, pajamos ir nauda iš asmeninio turto ir už kiekvieno sutuoktinio lėšas santuokos metu įgytas turtas (CK 1401 straipsnis).

Asmeninę nuosavybę sudaro sutuoktinio dar iki santuokos sudarymo turėtas turtas, santuokos metu sutuoktiniui dovanotas arba jo paveldėtas turtas (CK 1405 straipsnis) ir asmeniniai santuokos metu įsigyti daiktai, priskiriami vieno iš sutuoktinių asmeninei nuosavybei (CK 1404 straipsnis).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Remiantis Civilinio kodekso 1402 straipsniu, visa nuosavybė, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, yra bendroji jungtinė nuosavybė, jei pagal galiojančias teisės nuostatas neįrodoma, kad tai yra vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė.

Remiantis Civilinio kodekso 1421-1 straipsnio 4 dalimi, bendroji nuosavybė, jei nei vienas iš sutuoktinių negali įrodyti, kad santuokos metu ją įgijo individualiai, yra laikoma abiejų sutuoktinių bendrai įgyta nuosavybe.

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Teisė nenumato turto aprašo sudarymo. Tačiau, norint išvengti ginčų ateityje, rekomenduojama notarine forma sudaryti turto aprašą.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Sutuoktiniai gali administruoti, naudoti savo asmeninę nuosavybę ar ja disponuoti (CK 1428 straipsnis), išskyrus Civilinio kodekso 215 straipsnyje numatytus apribojimus, pagal kuriuos sutuoktiniai negali atskirai disponuoti teisėmis į turtą, kuris laikomas šeimos būstu bei jam priklausančiu apstatymu. Kiekvienas sutuoktinis administruoja ir savo nuožiūra laisvai valdo turtą, kuriuo jis ar ji savo iniciatyva papildė bendrąją nuosavybę (CK 1421 straipsnis).

Vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo negali disponuoti santuokos metu abiejų sutuoktinių įgyta nuosavybe (CK 1421-1 straipsnis).

Jei vienas iš sutuoktinių savarankiškai administruoja, naudoja ar disponuoja jam priklausančiu asmeniniu kilnojamuoju turtu, trečiųjų šalių atžvilgiu ir veikdamas sąžiningai, tas sutuoktinis turi teisę vienas sudaryti tokį sandorį. Ši nuostata netaikoma nemokamai atliktiems sandoriams. Ši nuostata taip pat netaikoma Civilinio kodekso 215 straipsnio 2 dalyje nurodytam būsto apstatymui arba kilnojamajam materialiam turtui, kuris preziumuojamas kaip kitam sutuoktiniui priklausantis asmeninio naudojimo turtas (CK 222 straipsnis).

Sutuoktiniai yra atsakingi už savo kaltę, susijusią su turto tvarkymu (CK 1421-1 straipsnio 3 dalis). Taikomas civilinės atsakomybės teisinis režimas. Nusikalstamos veikos ar piktnaudžiavimo įgaliojimais atvejais sutuoktinis gali pateikti prašymą dėl tokio kito sutuoktinio sudaryto sandorio, susijusio su bendrąja nuosavybe, anuliavimo. Prašymą anuliuoti sandorį sutuoktinis gali pateikti per dvejus metus, kai sužinojo apie tokį sandorį, tačiau ne ilgiau, kaip per dvejus metus nuo bendrosios jungtinės nuosavybės režimo pasibaigimo (CK 1427 straipsnis).

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Sutuoktiniai gali individualiai sudaryti sandorius, susijusius su namų ūkio priežiūra ir vaikų auginimu. Todėl už vieno sutuoktinio įsiskolinimą sutuoktiniai yra atsakingi solidariai. Solidari atsakomybė netaikoma, jei išlaidos aiškiai yra pernelyg didelės, atsižvelgiant į įprastas namų ūkio išlaidas, sudaromo sandorio naudingumą ar nereikalingumą, trečiosios sandorio šalies sąžiningumą ar nesąžiningumą. Ji taip pat netaikoma už įsipareigojimus pagal dalinius atsiskaitymus, jei jie buvo sudaryti be abiejų sutuoktinių leidimo (CK 220 straipsnis).

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Sutuoktiniai yra atsakingi už savo asmeninius įsiskolinimus (CK 1410 straipsnis).

Dėl asmeninių įsiskolinimų kreditoriai turi teisę išieškoti iš įsiskolinusio sutuoktinio asmeninės nuosavybės ir jo individualiai įgytos nuosavybės santuokos metu (CK 1411–1413 straipsniai).

Vieno sutuoktinio asmeninių įsiskolinimų atveju kreditoriai gali išieškoti iš visos bendrosios nuosavybės ir asmeninės įsiskolinusiojo sutuoktinio nuosavybės. Iš principo, negali būti išieškoma iš sutuoktinio, kuris nėra įsiskolinęs, asmeninės nuosavybės, nebent šis įsiskolinimas yra abiejų sutuoktinių solidarus įsiskolinimas arba jei neskolingasis sutuoktinis veikė kaip garantuotojas (CK 1412–1414 straipsniai).