5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Abu sutuoktiniai turi teisę reikalauti, kad teismas padalintų nuosavybę po santuokos nutraukimo (taip pat ir jos nutraukimo metu). Padalijimo taip pat gali pareikalauti vieno iš sutuoktinių kreditorius, dėl įpareigojimų, kurie kitam sutuoktiniui nėra privalomi. Pradiniame dalybų etape nustatoma bendroji nuosavybė ir sutuoktiniams priklausančios jos dalys. Dalinant bendrąją nuosavybę sutuoktiniams priklausančios dalys negali būti nustatomos kiekvieno atskiro vertingo dalyko atžvilgiu; nustatomos tik kiekvienam iš sutuoktinių priklausančios viso turto dalys. Lygių bendrosios nuosavybės dalių prezumpciją galima nuginčyti. Tokių ginčų atveju teismas atsižvelgia į visas bylos aplinkybes (ypač į sutuoktinių pajamas, paramą, kurią vienas iš sutuoktinių teikia kitam, kuriam iš sutuoktinių skirta vaikų globa, sutuoktinių vykdomą namų ir šeimos priežiūrą, sutuoktinių išlaidas, patiriamas tvarkant bendrąją nuosavybę, ir bet kokio kito pobūdžio indėlį į bendrosios nuosavybės administravimą, priežiūrą ir didinimą).

Nustačius atitinkamas sutuoktinių dalis, prasideda antrasis etapas, kurio metu jie gali susitarti dėl turto padalijimo. Kad turtas būtu visiškai atskiras, jie gali pasirinkti arba fizinį, arba civilinį padalijimą, arba šių dviejų būdų derinį. Jei šiuo klausimu jie negali pasiekti susitarimo, teismas ne ginčų civilinio proceso metu privalo pirmiausia įvykdyti fizinį padalijimą, teikdamas pirmenybę šiam būdui, o ne civiliniam padalijimui, kurio metu turtas parduodamas, o įplaukos padalijamos. Fizinio padalijimo atveju kiekvienas iš sutuoktinių gauna, neviršijant jo / jos dalies, turtą, kurio atžvilgiu jis įrodo turįs teisėtesnį interesą. Sutuoktinis gauna turtą, kuris jam / jai reikalingas dėl profesijos ar kitos veiklos, ir kuriuo jis / ji gali užsidirbti pajamas, arba kuris išskirtinai reikalingas jo / jos asmeniniam naudojimui ir nėra jo / jos atskirasis turtas.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Sutuoktiniai ir toliau solidariai atsako už bendrąsias skolas po santuokos nutraukimo iki bendrosios nuosavybės padalijimo, kada skolos taip pat turi būti padalintos. Jei jos nepadalijamos, sutuoktiniai ir toliau solidariai už jas atsako.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Jei vieno iš sutuoktinių atskirojo turto, kuris buvo panaudotas dengiant bendrąsias skolas, vertė viršija jam / jai tenkančią šios skolos dalį, jis / ji gali pareikalauti iš kito sutuoktinio atlyginti šias išlaidas.