2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Ispanijoje netaikomas sutuoktinių nuosavybės turto režimas ir teisiškai jis nėra reglamentuojamas, todėl šie atsakymai pateikiami Civilinio kodekso pagrindu (išskyrus informaciją apie autonominių bendruomenių teisėtvarką, nurodytą 2.7 punkte).

Sutuoktinių nuosavybės turto režimas yra taikomas taip, kaip nustatyta vedybų sutartyje (CK 1315 straipsnis) (bendroji jungtinė nuosavybė (sociedad de gananciales), atskira nuosavybė arba bendroji dalinė nuosavybė). Jei sutartis nesudaroma, taikomas bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimas (CK 1316 straipsnis). Šios sistemos sąlygomis įgytas turtas ar gauta nauda, kurią sutuoktiniai įgyja šios sistemos taikymo metu, yra bendri ir dalijami lygiomis dalimis, jei šis režimas netenka galios (CK 1344 straipsnis). Pagal šią sistemą galimos abi nuosavybių rūšys – asmeninė ir bendroji jungtinė nuosavybė, o taip pat yra galimybė asmeninę nuosavybę priskirti bendrajai jungtinei nuosavybei ir atvirkščiai, sutuoktiniams sudarant sutartį autentiško dokumento forma. Turtas, kuris priskiriamas asmeninei nuosavybei, nurodytas CK 1346 straipsnyje. Šią nuosavybę taip pat sudaro sutuoktinio iki santuokos sudarymo turėtas turtas ir turtas, kurį sutuoktinis santuokos metu įgijo neatlygintinai.

Turtas, kuris priskiriamas bendrajai jungtinei nuosavybei, nurodytas CK 1347 straipsnyje. Kalbant apie disponavimą turtu, kiekvienas iš sutuoktinių gali laisvai disponuoti asmeniniu turtu ir nėra atsakingas už kito sutuoktinio įsiskolinimus (CK 1373 straipsnis).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Egzistuoja teisinė prezumpcija dėl nuosavybės priskyrimo bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimui (preziumuojama bendroji jungtinė nuosavybė, jei nėra nustatyta kitaip (CK 1361 straipsnis)).

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Nėra prievolės, tačiau rekomenduojama iki santuokos sudarymo sudaryti turto ir įsipareigojimų aprašą. Tačiau aprašas turi būti sudarytas, kai bendrosios jungtinės nuosavybės režimas netenka galios ir tokia nuosavybė turi būti likviduojama (CK 1396 straipsnis). Aprašas taip pat turi būti sudaromas, jei bendrosios jungtinės nuosavybės režimas likviduojamas teismo sprendimu ir yra ginčijamos jo pasibaigimo priežastys (CK 1394 straipsnis).

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Bendrosios jungtinės nuosavybės (turto) administravimas nustatytas CK 1375–1391 straipsniuose. Kiekvienas iš sutuoktinių administruoja savo asmeninį turtą (tačiau yra specialios nuostatos, reglamentuojančios šeimos būsto administravimą, pagal kurias visais atvejais reikalingas abiejų sutuoktinių sutikimas (CK 1320 straipsnis)). Bendrą turtą abu sutuoktiniai administruoja bendrai ( CK 1375 straipsnis), nebent jei jie kitokias sąlygas nustatė vedybų sutartyje. Iš principo, sutuoktiniai santuokos metu gali laisvai disponuoti savo asmeniniu turtu.

Vienas sutuoktinis gali disponuoti bendrąja jungtine nuosavybe tvarkydamas namų ūkį (CK 1319 straipsnis ir CK 1365 straipsnis), išskyrus šeimos būstą (net jei tas būstas yra vieno sutuoktinio nuosavybė, reikalingas kito sutuoktinio sutikimas (CK 1320 straipsnis)).

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Tais atvejais, kai disponavimo turtu negalima priskirti namų ūkio tvarkymo termino taikymo sričiai, disponuojant bendrąja jungtine nuosavybe yra būtinas abiejų sutuoktinių sutikimas, tačiau tam tikromis aplinkybėmis atitinkamą leidimą gali suteikti teismas (CK 1377 straipsnis). Nesant sutikimo, kitas sutuoktinis gali užginčyti atitinkamą sandorį (CK 1322 ir 1377 straipsnis). Jei disponavimas turtu yra neatlygintinis, visais atvejais reikalingas abiejų sutuoktinių sutikimas, kadangi priešingu atveju toks disponavimas laikomas negaliojančiu (CK 1378 straipsnis). Tokiu būdu Kodeksas reglamentuoja nesąžiningus veiksmus kito sutuoktinio teisių atžvilgiu (CK 1391 straipsnis).

Vieno sutuoktinio sudarytas sandoris galioja ir kitam sutuoktiniui, jei pastarasis aiškiai ar pagal nutylėjimą jam pritaria. Priešingu atveju sandoris gali būti užginčytas (CK 1322 straipsnis), o nustačius nesąžiningus veiksmus, gali būti laikomas neįvykusiu (CK 1391 straipsnis).

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Kiekvienas sutuoktinis atsako už savo asmeninius įsiskolinimus ir tokių skolų padengimui gali būti naudojama tik jo asmeninė nuosavybė, tačiau jei tokios nuosavybės nepakanka, kreditoriai gali pateikti reikalavimą įsiskolinimą padengti iš bendrosios jungtinės nuosavybės (CK 1373 straipsnis). Tokiais atvejais bendroji jungtinės nuosavybė netenka galios, ir nuo to momento pradedamas taikyti sutuoktinių nuosavybės atskyrimo režimas (CK 1374 straipsnis).

Bendroji jungtinė nuosavybė gali būti naudojama sutuoktinių išlaidų padengimui (CK 1318 straipsnis) ir šeimos poreikiams, įprastiniam turto administravimui ir sutuoktinio profesinei bei darbinei veiklai (CK 1362 straipsnis). Vieno sutuoktinio skolos, susidariusios tvarkant namų ūkį, gali būti padengiamos iš bendrosios jungtinės nuosavybės, asmeninės įsiskolinusiojo sutuoktinio nuosavybės ir subsidiariai iš kito sutuoktinio nuosavybės (CK 1319 straipsnis). Kreditoriai visais atvejais gali pasinaudoti bendrąja jungtine nuosavybe (CK 1365 straipsnis). Sutuoktinis, padengęs bendrą skolą iš savo asmeninės nuosavybės, turi teisę reikalauti kompensacijos iš bendrosios jungtinės nuosavybės (CK 1364 straipsnis).

Atskirose autonominėse bendruomenėse (regionuose) taip pat taikomi įstatyminiai sutuoktinių nuosavybės turto režimai: