6 Kādas sekas nosaka nāve?

Viena laulātā nāves gadījumā laulāto mantiskās attiecības tiek izbeigtas un kopīpašuma gadījumā to sadala saskaņā ar 5.1. punktu. Pārdzīvojušais laulātais saņem savu kopīpašuma daļu, bet kopīpašuma otra daļa ir uzskatāma par mirušā īpašumu, ko sadala saskaņā ar mantojumu likuma noteikumiem. Pārdzīvojušais laulātais saņem tādu pašu īpašuma daļu kā bērni, tomēr tā īpašuma daļa, kas pienākas laulātajam, nedrīkst būt mazāka par vienu ceturto daļu mantojuma (Civilkodeksa 2139. pants). Ja mirušajam nav lejupēju radinieku, bet ir tikai laulātais un augšupēji radinieki, pārdzīvojušais laulātais saņem divas trešdaļas īpašuma. Ja mirušajam ir tikai laulātais, bet nav lejupēju vai augšupēju radinieku, laulātais saņem visu mantojumu.