3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Anglija/Velsa

Laulātie vienmēr drīkst prasīt papildu palīdzību, pat tādā gadījumā, ja ir spēkā laulības līgums.

Tādējādi taisnīgs līgums, kas noslēgts starp laulātajiem par to īpašuma sadali laulības šķiršanas gadījumā, ir uzskatāms par ļoti svarīgu, un tas noteikti ir svarīgs faktors, kas tiesai ir jāņem vērā, īstenojot savu rīcības brīvību. Augstākā tiesa uzskata, ka līgums ir netaisnīgs, ja tas apdraud jebkuru iesaistīto bērnu labklājību, un ka drīzāk taisnīgs ir atteikums ievērot taisnīguma principu nevis principu attiecībā uz vajadzību un atlīdzības nodrošināšanu (skatīt 5.1. punktu).

Skotija

Laulātie var brīvi rīkoties ar savu īpašumu pēc saviem ieskatiem. Nav pieņemts gatavs tiesisks laulāto mantisko attiecību veids, ko laulātie var izvēlēties.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Anglija/Velsa

Lai gan nav spēkā formālas prasības, ir ļoti ieteicams laulātajiem konsultēties ar neatkarīgu juridisko speciālistu un atklāt visu informāciju par aktīviem un to fiksēt līgumā; ja tas netiek darīts (vai ja tas nav iespējams), attiecīgi ir jānoformē atteikšanās.

Skotija

Attiecīgajā jomā ir spēkā tikai standarta formālas prasības.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Anglija/Velsa

Laulības līgumu var noslēgt un grozīt pirms laulības noslēgšanas un laulības laikā (un pat pēc laulības šķiršanas). Tā ietekme, protams, ir atkarīga no apstākļiem, tomēr ļoti bieži vienošanās nosacījumi ir spēkā tikai laulības šķiršanas gadījumā (jo Anglijā un Velsā nav regulētas laulāto mantiskās attiecības; skatīt 2.1. un 2.2. punktu iepriekš tekstā).

Bieži laulātie noslēdz līgumus par īpašumu un citiem aspektiem tad, kad laulātie ir nolēmuši šķirt laulību (tā dēvētais šķiršanās līgums); šos līgumus pēc tam var izskatīt tiesā (tā dēvētais apstiprinājuma rīkojums).

Skotija

Laulātie jebkurā laikā var vienoties par aktīvu savstarpēju sadali. Viņi var vienoties par to, kad vienošanās stājas spēkā.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Anglija/Velsa

Jā. Skatīt atbildi uz 3.3. jautājumu.

Skotija

Laulātie jebkurā laikā var mainīt vienošanos par aktīvu sadali. Tomēr, ja laulātie ir atdevuši aktīvus un ja tie vairs nav laulāto pārvaldībā (piemēram, attiecinot tos uz laulības līguma trastu vai ģimenes trastu), tad, protams, laulātie nevar mainīt vienošanos par aktīvu sadali.