4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Overeenkomsten inzake huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen worden in België geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten. Dit is een nationale gegevensdatabank die door de wet wordt voorgeschreven. Dit digitale register wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Alle huwelijkscontracten en wijzigingsakten (wijziging van het huwelijksvermogensstelsel in kwestie of verandering naar een ander stelsel) aangegaan vanaf 1 september 2011, alsook geregistreerde partnerschapsovereenkomsten aangegaan vanaf 1 september 2015, en die opgesteld zijn door een Belgische notaris, zijn geregistreerd in het centraal register van huwelijksovereenkomsten. Daarenboven, werden alle huwelijkscontracten aangegaan tussen 1 september 1981 en 1 september 2011 waarbij beide partijen op dat ogenblik nog steeds in leven waren, eveneens geregistreerd. Tot slot, zijn rechterlijke beslissingen betreffende een wijziging aan het bestaande huwelijksvermogensstelsel of de geregistreerde partnerschapsovereenkomst ook geregistreerd. Het centraal register van huwelijkscontracten bevat niet de akten zelf maar enkel metagegevens. Zo geeft het register o.m. aan wanneer de betrokken personen een huwelijkscontract of wijzigingsakte hebben afgesloten en voor welk huwelijksvermogensstelsel werd gekozen. Eveneens worden de gegevens van de partijen alsook de identificatie van de persoon die de akte heeft opgesteld of in bewaring heeft genomen geregistreerd. De akte en de inhoud ervan zelf blijven dus vertrouwelijk.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Notarissen, diplomaten met een notariële functie, gerechtsdeurwaarders en griffiers van de rechtbank kunnen het register raadplegen. Andere openbare autoriteiten kunnen eveneens toegang krijgen tot het register, maar enkel voor zover een raadpleging noodzakelijk is voor de uitvoering van een specifieke openbare dienst. De partijen bij het contract hebben louter toegang tot de gegevens die specifiek verband houden met de partij in kwestie. Derde partijen dienen een rechtmatig belang aan te tonen, en toegang dient aangevraagd te worden bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Het contract kan worden afgedwongen tegenover derden door registratie in het centrale register van huwelijkscontracten.