9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Huwelijkszaken vallen onder de jurisdictie van de Bulgaarse rechtbank indien een van beide echtgenoten Bulgaars staatsburger is of gewoonlijk in Bulgarije verblijft. Uit hoofde van datzelfde artikel 7 van de WIP heeft de Bulgaarse rechtbank jurisdictie in zaken betreffende persoonlijke of vermogensrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten.

De bevoegde regionale rechtbank is de rechtbank in de regio waar de gedaagde zijn/haar gewone verblijfplaats heeft (art. 105 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering