5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Beide echtgenoten hebben het recht een vordering in te stellen voor de rechtbank ten einde het vermogen te verdelen na de ontbinding van het huwelijk (bij echtscheiding) of tijdens het huwelijk. De echtgenoten kunnen ook een overeenkomst maken over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. Bij onenigheid over de verdeling, beslist de rechtbank volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de echtgenoten, wordt hun gemeenschappelijk vermogen gelijk verdeeld. De verdeling van onroerend vermogen dat behoort tot het gemeenschappelijk vermogen kan gebeuren in gelijke delen (indien het onroerend vermogen uit verschillende goederen bestaat), door een goed kadastraal op te splitsen, door een gerechtelijke verdeling (verkoop van het goed en verdeling van de opbrengst), uitbetaling of het verlenen van een recht van gebruik. Roerende activa die behoren tot het gemeenschappelijk vermogen kunnen in gelijke delen worden verdeeld (als er verschillende goederen bestaan), door een gerechtelijke verdeling, door uitbetaling of door daadwerkelijke verdeling.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

De aansprakelijkheid van de echtgenoten voor schulden die bestaan na de echtscheiding volgen dezelfde regels als onder punt 2.6.