9 Wat is de bevoegde instantie in geval van geschillen en andere juridische kwesties?

Overeenkomstig de algemene regels van rechterlijke bevoegdheid, hebben de Kroatische rechtbanken internationale bevoegdheid in gevallen waar de verweerder zijn of haar gewone verblijfplaats heeft in Kroatië (artikel 46 paragraaf 1 van de Wet op het Internationaal Privaatrecht).

Kroatische rechtbanken hebben eveneens internationale rechterlijke bevoegdheid voor geschillen omtrent huwelijksvermogens wanneer een verweerder zijn of haar gewone verblijfplaats niet in Kroatië heeft, maar een eiser zijn of haar gewone verblijfplaats in Kroatië heeft op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld (artikel 59 paragraaf 1 van de Wet op het Internationaal Privaatrecht).

Wanneer het huwelijksvermogen voor het grootste deel gelegen is in Kroatië en de rest in het buitenland ligt, kan de rechtbank enkel oordelen over het in het buitenland gelegen vermogen wanneer de rechtbank ook oordeelt over het in Kroatië gelegen vermogen en alleen wanneer de verweerder daarmee instemt (artikel 59 paragraaf 2 van de Wet op het Internationaal Privaatrecht).

Kroatische rechtbanken hebben evenwel exclusieve bevoegdheid omtrent geschillen over het recht om te beschikken over onroerend vermogen dat is gelegen op het grondgebied van Kroatië (artikel 56 van de Wet op het Internationaal Privaatrecht).

De echtgenoten kunnen enkel overeenkomen een procedure bij een buitenlandse rechtbank te beginnen wanneer een van hen buitenlands onderdaan is en indien de zaak niet behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Kroatische rechtbanken.

De echtgenoten kunnen een akkoord sluiten over de bevoegdheid van de Kroatische rechtbanken wanneer minstens een van hen Kroatisch onderdaan is (artikel 49 paragraaf 2 van de Wet op het Internationaal Privaatrecht).