5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Als het huwelijk wordt geannuleerd of ontbonden, of als de partijen uit de echt zijn gescheiden, kan elke partij zijn/haar bijdrage tot de toename van het vermogen van de andere echtgenoot vorderen. Artikel 14 van Wet 232/91 bepaalt in het bijzonder dat als het vermogen van een van de echtgenoten is toegenomen tijdens het huwelijk en de andere echtgenoot heeft bijgedragen tot een dergelijke toename, de andere echtgenoot een aanvraag kan indienen bij de rechtbank om het toegenomen deel van het vermogen te vorderen  dankzij zijn/haar bijdrage. Dergelijke bijdrage wordt vermoed één derde van de toename te bedragen, tenzij wordt aangetoond dat deze meer of minder bedraagt (zie 2.2). Aanvaard wordt dat de bijdrage niet enkel van geldelijke aard is; een echtgenoot die voor de minderjarige kinderen van het gezin en voor het huishouden van de echtgenoten zorgt en zijn/haar werkende echtgenoot moreel ondersteunt wordt geacht bijgedragen te hebben tot de vermogenstoename van de andere echtgenoot.

Als de echtgenoten vermogen hebben verworven als gevolg van een schenkingen, erfenis, legaat of op enige andere manier bij wijze van gunst, wordt hiermee geen rekening gehouden bij het berekenen of het vermogen van de echtgenoten is toegenomen.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Zie antwoord op 2.6.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

Nee, maar zie antwoord op 5.1.