1 Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Overeenkomstig de juridische praktijk worden de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten in Denemarken beheerst door het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de man op het moment dat het huwelijk wordt gesloten. Indien de man zijn gewone verblijfplaats echter wijzigt in verband met het huwelijk, dan wordt het recht van de nieuwe gewone verblijfplaats van de man toegepast. In het Deens recht is de „gewone verblijfplaats” de plek waar een persoon woont en beoogt te blijven wonen; een persoon behoudt zijn/haar gewone verblijfplaats ook indien hij/zij enige tijd in een ander land woont. Voor de landen Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden wordt het op de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten toepasselijke recht beheerst door het Noords Huwelijksverdrag. Overeenkomstig artikel 3 van het verdrag worden de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten die staatsburgers waren van een verdragsluitende partij op het moment dat het huwelijk werd gesloten beheerst door het recht van de verdragsluitende partij waar de echtgenoten hun gewone verblijfplaats vestigen nadat zij in het huwelijk zijn getreden. Indien beide echtgenoten zich later vestigen in een andere verdragsluitende partij en daar minstens twee jaar wonen, dan wordt het recht van dat land van toepassing. Indien beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats daar hadden voorafgaand aan het huwelijk of indien zij beide staatsburgers zijn van dat land, dan is het recht van dit land van toepassing vanaf het moment dat de echtgenoten zich daar vestigen. (Noords Huwelijksverdrag, wijzigingsovereenkomst van 2006)

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Overeenkomstig de juridische praktijk kunnen de echtgenoten niet het recht kiezen dat van toepassing is op hun vermogensrechtelijke betrekkingen. Echtgenoten op wie het Noords Huwelijksverdrag echter van toepassing is, kunnen onder andere overeenkomen dat het recht van een verdragsluitende partij waar een van beide echtgenoten zijn/haar gewone verblijfplaats heeft of waarvan een van beide echtgenoten een staatsburger is op het moment dat het huwelijk wordt gesloten, van toepassing is op hun vermogensrechtelijke betrekkingen. Deze rechtskeuze is geldig met betrekking tot de vorm ervan indien ze op het moment dat ze werd gemaakt voldeed aan alle formele vereisten overeenkomstig het recht dat van toepassing was op de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten uit hoofde van het verdrag of indien ze voldeed aan de formele vereisten uit hoofde van het recht van de verdragsluitende partij waarvan beide of een van beide echtgenoten staatsburgers waren. Indien dit recht geen formele vereisten bevat voor overeenkomsten waarin de rechtskeuze wordt bepaald, dan wordt de geldigheid van een dergelijke overeenkomst beoordeeld overeenkomstig de formele vereisten voor overeenkomsten tussen echtgenoten betreffende scheiding van goederen. Het Deens recht bevat geen formele vereisten voor overeenkomsten waarin de rechtskeuze wordt bepaald. (Noords  Huwelijksverdrag, wijzigingsovereenkomst van 2006)