2 Is er een wettelijk huwelijksvermogenstelsel en zo ja, wat houdt dit in?

2.1. Beschrijf de algemene beginselen: Welke goederen maken deel uit van de gemeenschap van goederen? Welke goederen zijn onderdeel van het privé vermogen van de echtgenoten?

Het huwelijksvermogensstelsel in Denemarken is er een van gemeenschap van goederen. Alles wat de echtgenoten bezitten op het moment dat zij in het huwelijk treden of wat zij later verkrijgen, maakt deel uit van de gemeenschap van goederen. De echtgenoten mogen echter besluiten dat de wettelijke regels niet van toepassing zijn en een volledige of gedeeltelijke overeenkomst betreffende de verdeling van de goederen sluiten (zie 3.1.). Een persoon die een schenking doet of een erflater mag ook beslissen dat een schenking of nalatenschap geen deel uitmaakt van het gemeenschappelijk vermogen. Indien niet anders wordt bepaald, omvat het gemeenschappelijk vermogen geen niet-overdraagbare rechten en rechten van persoonlijke aard, zoals bepaalde vormen van auteursrecht en persoonlijke goodwill met betrekking tot bedrijfsactiviteiten. Daarnaast behouden de echtgenoten bij de verdeling van de gemeenschap in geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed elk hun eerlijke pensioenrechten. Indien het huwelijk slechts korte tijd heeft geduurd, behouden de echtgenoten al hun pensioenrechten. (Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragrafen 15, 16, 16a en hoofdstuk 4)

2.2. Zijn er wettelijke veronderstellingen met betrekking tot de toekenning van goederen?

Zie vraag 2.1.

2.3. Moeten de echtgenoten een inventaris van de bezittingen opstellen? Zo ja, wanneer en hoe?

Normaal gesproken is het voldoende om een boedelbeschrijving van goederen op te stellen die het voorwerp vormen van een overeenkomst betreffende scheiding van goederen.

2.4. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen? Wie mag goederen vervreemden? Mag één echtgenoot alleen de goederen vervreemden/beheren of is de toestemming van de andere echtgenoot nodig (bijvoorbeeld in geval van vervreemding van echtelijke woning)? Welk effect heeft de ontbrekende toestemming op de geldigheid van een overdracht en op de tegenwerpbaarheid daarvan aan een derde?

In principe staat het elk van beide echtgenoten vrij om de goederen die hij/zij in het huwelijk heeft gebracht te beheren, evenals de goederen die hij/zij heeft verworven tijdens het huwelijk. Indien deze goederen echter deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen, moet hij/zij er op verantwoordelijke wijze mee omgaan.(Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragrafen 16-17)Een echtgenoot kan niet zonder toestemming van de andere echtgenoot onroerend goed vervreemden of met hypotheek bezwaren indien dit goed deel uitmaakt van het gemeenschappelijk vermogen, indien dit goed wordt gebruikt als echtelijke woning of indien het verband houdt met het bedrijf van de echtgenoten. Een echtgenoot mag tevens geen huishoudgoederen die zich in de echtelijke woning bevinden, de benodigde gereedschappen van de andere echtgenoten of goederen die door de kinderen worden gebruikt voor hun persoonlijke behoeften vervreemden, in onderpand geven of met hypotheek bezwaren, indien zij deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen (Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragraaf 19). Indien een echtgenoot dergelijke vervreemdingen weigert, kan de regionale overheidsadministratie de vervreemding toestaan, indien er geen redelijke grond voor weigering bestaat. Indien voornoemd goed wordt vervreemd zonder toestemming, dan heeft de echtgenoot die geen toestemming heeft verleend het recht om de vervreemding in rechte te laten vernietigen indien de derde wist of had horen te weten dat de vervreemdende echtgenoot niet gerechtigd was tot een dergelijke vervreemding.(Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragrafen 16 en 18-20)

2.5. Is een overdracht verricht door de ene echtgenoot ook bindend voor de andere?

Nee.

2.6. Wie is aansprakelijk voor de schulden tijdens het huwelijk? Op welke goederen kunnen schuldeisers zich verhalen?

Een echtgenoot is aansprakelijk voor zijn/haar verplichtingen die ontstaan tijdens of voorafgaand aan het huwelijk met zijn/haar aandeel in het gemeenschappelijk vermogen en met zijn/haar eigen vermogen. Voor het verhaal van gezamenlijke schulden van de echtgenoten kan de schuldeiser  het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van beide echtgenoten aanwenden. (Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragraaf 25)