5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

In geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed, enz. kunnen de echtgenoten een overeenkomst sluiten betreffende de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. Bij gebreke daarvan ontvangt elk van beide echtgenoten als algemene regel de helft van het bestaande gemeenschappelijk vermogen. Het aandeel van elk van beide echtgenoten in de gemeenschap wordt afzonderlijk berekend door middel van het vaststellen van de totale waarde van alle goederen overeenkomstig het gemeenschappelijk vermogen die toebehoren aan één echtgenoot onder aftrek van zijn/haar schulden (met uitzondering van schulden die betrekking hebben op afzonderlijk vermogen). Indien de schulden van een echtgenoot de waarde van zijn/haar goederen overstijgen, wordt de totale waarde vastgesteld op nihil. Indien de berekening aantoont dat het aandeel van een van beide echtgenoten groter is dan dat van de andere echtgenoot, dan wordt het verschil aangepast. (Wet betreffende de verdeling van gezinsactiva, paragrafen 53 en 58)

Pensioenrechten, niet-overdraagbare rechten, eigen vermogen, enz. (zie 2.1.) kunnen niet het voorwerp uitmaken van een verdeling. Een echtgenoot heeft het recht om voorwerpen uit te sluiten van het gemeenschappelijk vermogen indien deze uitsluitend voor zijn/haar persoonlijke behoeften worden gebruikt, mits de waarde ervan niet onevenredig is rekening houdende met de financiële omstandigheden van de echtgenoten. Voorwerpen die zijn verkregen voor gebruik door minderjarige kinderen kunnen worden uitgesloten van het gemeenschappelijk vermogen door de echtgenoot bij wie de kinderen wonen.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

De regels betreffende de financiële aansprakelijkheid van de echtgenoten zoals omschreven in het antwoord op vraag 2.6. zijn ook van toepassing in geval van de verdeling van goederen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed, enz.

Indien beide echtgenoten financiële aansprakelijk zijn, kan een van beide echtgenoten de andere echtgenoot verzoeken om zijn/haar aandeel in de schuld te betalen, die uiteindelijk opeisbaar wordt, of dat deze echtgenoot onderpand biedt voor de betaling. (Wet betreffende de verdeling van gezinsactiva, paragraaf 56)

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

In sommige gevallen heeft een echtgenoot recht op een speciale compensatie. Dit kan, onder andere, het geval zijn:

  • Indien de andere echtgenoot zijn/haar financiële situatie heeft verwaarloosd, zijn/haar bevoegdheden betreffende het gemeenschappelijk vermogen heeft misbruikt of zich anderszins onverantwoordelijk heeft gedragen en daarbij zijn/haar aandeel in het gemeenschappelijk vermogen aanzienlijk heeft verminderd.
  • Indien de echtgenoot het meest aanzienlijke deel van het gemeenschappelijk vermogen heeft ingebracht en een evenwaardige verdeling duidelijk onredelijk is, aangezien het huwelijk slechts korte tijd heeft geduurd en geen aanzienlijke gezamenlijke financiële resultaten heeft opgeleverd. In dat geval kan worden besloten dat elk van beide echtgenoten evenveel van het gemeenschappelijk vermogen ontvangt overeenkomstig zijn/haar bijdrage aan het vermogen op het moment van sluiten van het huwelijk of gedurende het huwelijk.
  • Indien de andere echtgenoot middelen uit het gemeenschappelijk vermogen heeft gebruikt om zijn/haar eigen vermogen, enz. te verwerven of te verbeteren.
  • Indien een echtgenoot een eigen vermogen bezit, kan worden besloten dat hij/zij de andere echtgenoot zal voorzien van een bepaalde som om te verzekeren dat de andere echtgenoot niet in onredelijke financiële moeilijkheden terechtkomt na de echtscheiding of scheiding van tafel en bed, mits de omstandigheden van het vermogen tijdens het huwelijk, de duur van het huwelijk en andere omstandigheden bijzondere aanleiding geven voor een dergelijke maatregel.
(Wet betreffende de juridische gevolgen van het huwelijk, paragraaf 23) (Wet betreffende de verdeling van gezinsactiva, paragrafen 59, 61 en 67)