1 Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Tenzij de echtgenoten anders zijn overeengekomen, wordt op de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten het recht toegepast van het land waar beide echtgenoten zich na het huwelijk hebben gevestigd. Indien de echtgenoten zich later in een ander land vestigen, wordt het recht van dat land toegepast wanneer de echtgenoten daar minstens vijf jaar hebben gewoond. Het recht van het land waar de echtgenoten zich hebben gevestigd wordt echter onmiddellijk toepasselijk  wanneer de echtgenoten tijdens hun huwelijk eerder reeds in dat land waren gevestigd of indien zij beide staatsburgers zijn van dat land. Het recht dat wordt toegepast op de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten wijzigt echter niet wanneer de echtgenoten zich later in een ander land vestigen en de echtgenoten of verloofden middels een overeenkomst het recht hebben bepaald dat van toepassing is op hun vermogensrechtelijke betrekkingen; of indien, als gevolg van ontbinding van het huwelijk, scheiding van tafel en bed of in afwachting van een echtscheidingsprocedure, een van beide echtgenoten het recht heeft verworven om een verdeling van de huwelijksgemeenschap te vragen voor het moment waarop het recht van het andere land van toepassing zou worden. Indien de echtgenoten niet in hetzelfde land gevestigd zijn, wordt het recht toegepast van het land waarmee zij, alle omstandigheden in aanmerking genomen, het nauwst zijn verbonden (paragraaf 129 Huwelijkswet). Daarnaast bevat het Noordse verdrag tussen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden bijna identieke conflictregels met betrekking tot huwelijk, adoptie en voogdijschap en is dit verdrag van toepassing wanneer beide echtgenoten staatsburgers zijn van een verdragsluitende partij op het moment van het huwelijk en zich vervolgens vestigen in een land dat partij is bij het verdrag.

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Verloofden en echtgenoten kunnen bij overeenkomst vastleggen welk recht zij willen toepassen op hun vermogensrechtelijke betrekkingen. De overeenkomst moet schriftelijk zijn opgesteld om geldig te zijn. Het recht van het land waar een van beide echtgenoten zijn/haar verblijfplaats heeft of waarvan een van beide echtgenoten staatsburger is op het moment van sluiten van de overeenkomst, kan worden vastgesteld als het recht dat van toepassing is op de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten. Indien een van beide of beide echtgenoten zich tijdens het huwelijk in een ander land heeft/hebben gevestigd, kan ook het recht van het land waar beide echtgenoten voor het laatst samen gevestigd waren worden gekozen als toepasselijk recht. Een overeenkomst tot wijziging of herroeping van de overeenkomst inzake de rechtskeuze moet schriftelijk zijn opgesteld om geldig te zijn (paragraaf 130 Huwelijkswet).