8 Wat bepaalt de wet voor de goederen van geregistreerde en niet-geregistreerde partners?

Indien personen van hetzelfde geslacht hun partnerschap registreren, worden hun vermogensrechtelijke betrekkingen en erfrechten beheerst door dezelfde regels die van  toepassing zijn op een gehuwd koppel. Ook een geregistreerd partnerschap kan worden ontbonden door echtscheiding en de partners kunnen een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden afsluiten. Al hetgeen hierboven staat vermeld met betrekking tot het vermogen van echtgenoten en de verdeling ervan is ook van toepassing op geregistreerd partnerschap. In Finland kunnen zowel heteroseksuelen als homoseksuelen in een niet-geregistreerd partnerschap samenwonen. Indien het niet-geregistreerde partnerschap minder dan vijf jaar heeft geduurd en de partners geen gezamenlijke kinderen hebben, worden geschillen met betrekking tot het vermogen van de partners beslecht op basis van de algemene wettelijke bepalingen. Wanneer een niet-geregistreerd partnerschap is wordt beëindigd, kan een partner bijvoorbeeld de teruggave van een ongerechtvaardigd voordeel vorderen. Andere praktisch relevante wettelijke procedures zijn vorderingen voor betaling, eigendomsverificatie en teruggave van bezit. Wanneer het niet-geregistreerde partnerschap langer dan vijf jaar heeft geduurd of als de partners samen een kind hebben of hadden, is de Wet betreffende de ontbinding van het huishouden van samenwonende partners, die in werking is getreden op 1 april 2011, van toepassing. Overeenkomstig deze wet heeft een partner, na ontbinding van het partnerschap, recht op compensatie van de andere partner indien hij/zij de andere partner heeft geholpen bij het verkrijgen of behouden van zijn/haar vermogen middels de bijdrage die hij/zij heeft geleverd ten gunste van het gezamenlijke huishouden, zodat de verdeling van vermogen uitsluitend op basis van eigendom zou leiden tot een ongerechtvaardigd voordeel voor de ene partner ten koste van de andere partner. Er bestaat geen recht op compensatie indien het ongerechtvaardigde voordeel dat is ontvangen uit de bijdrage die is gemaakt ten gunste van het gezamenlijke huishouden, gelet op alle in aanmerking komende omstandigheden, minimaal is.