3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Art. 1387 BW bepaalt het principe van de vrijheid van de echtgenoten met betrekking tot het overeenkomen van hun huwelijksrelatie. De echtgenoten kunnen kiezen voor een bedongen gemeenschap (Art. 1497 e.v. BW) ; algehele gemeenschap, waarbij alle activa en schulden worden samengebracht (Art. 1526 BW); een scheiding van goederen, waarbij er geen gemeenschappelijk vermogen is (1536 e.v. BW) ; een gemeenschap van aanwinsten, waarbij er geen gemeenschap is maar elke echtgenoot in het geval van echtscheiding of overlijden het recht heeft om een geldelijke vergoeding te ontvangen als hij/zij minder geaccumuleerd vermogen heeft dan de andere echtgenoot tijdens het huwelijk (1569 e.v. BW).

De echtgenoten mogen nooit de toepassing van het primair stelsel uitsluiten, dat van toepassing is door het aangaan van het huwelijk (Art. 212 e.v. BW).

Sinds 1 mei 2013 kunnen gemengde Frans-Duitse echtparen, en meer algemeen, elk echtpaar dat in Frankrijk of Duitsland woont of onderworpen is aan het Franse of Duitse huwelijksvermogensstelsel, kiezen voor het nieuwe optionele Frans-Duitse huwelijksvermogensstelsel. Dit stelsel is grotendeels gebaseerd op het stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, de zogenaamde ‘zugewinnegemeinschaft’ (gescheiden stelsel tijdens de gehele duur van het huwelijk en bij de ontbinding ervan, heeft elke echtgenoot recht op de helft van de bezittingen verworven tijdens het huwelijk).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden moeten door een notaris worden opgesteld (Art. 1394 BW). De huwelijksakte moet aangeven of er een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden aijn aangegaan, samen met de naam en het adres van de instrumenterende notaris (Art. 76 BW). Zo niet wordt ten aanzien van derden geacht dat de echtgenoten niet zijn getrouwd volgens het wettelijk stelsel.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden moeten worden aangegaan voordat het huwelijk wordt voltrokken en gaan van kracht op de dag van het huwelijk (Art. 1395 BW).

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden kunnen vóór het huwelijk worden gewijzigd met inachtneming van dezelfde formaliteiten als voor het aangaan ervan (Art. 1396 BW) (zie vraag 3.2). Vanaf het ogenblik dat het huwelijksvermogensstelsel twee jaar van kracht is, kunnen de echtgenoten beslissen om het vermelde stelselper authentieke notariële akte te wijzigen (art. 1397 BW). De schuldeisers en volwassen kinderen van elke echtgenoot kunnen zich verzetten tegen dergelijke wijzigingen. In het geval van verzet of als een van de echtgenoten minderjarige kinderen heeft, moet de akte worden bekrachtigd door de rechtbank.