1 Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Indien de Ierse rechter bevoegd is in geschillen betreffende het huwelijksvermogen, dan past hij/zij altijd de lex fori toe, zijnde het Iers recht. Indien echter een verzoek tot ”ancillary relief” wordt gedaan op basis van een besluit tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding die is afgegeven in een ander land, dan moet de Ierse rechter het recht op ”ancillary relief” van de partijen beoordelen overeenkomstig het recht van het land waar de zaak beslist wordt.

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?