3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Echtgenoten hebben geen keuze uit huwelijksvermogensstelsels. Van de heersende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op scheiding van tafel en bed en echtscheiding kan niet worden afgeweken bij onderhandse overeenkomst tussen de echtgenoten. Alle huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden worden opgesteld in het licht van de heersende bepalingen en kunnen niet worden beschouwd als absoluut bindend voor de partijen, aangezien ze goedgekeurd /gewijzigd moeten worden door de Ierse rechtbanken. Over het algemeen worden ze niet bekrachtigd indien de partijen onvoldoende worden beschermd en/of wanneer het in het belang van justitie/rechtstaat is om de overeengekomen bepalingen niet te bekrachtigen.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden moeten worden uitgevoerd in de vorm van een akte en worden ondertekend door beide partijen. Ze kunnen worden goedgekeurd door de rechter als gerechtelijke schikking, waardoor het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden de statuut en de gevolgen hebben van een vonnis. Wanneer de voorwaarden de vorm krijgen van een vonnis, dan wordt de naleving ervan beheerst door de normale regels en verwachting van naleving van vonnissen. De tenuitvoerlegging van de bepalingen waarvoor geen gerechtelijke beschikking werd opgemaakt wordt beheerst door de regels inzake de tenuitvoerlegging uit het contractenrecht.

In tegenstelling tot een scheiding van tafel en bed kan een echtscheiding niet worden verkregen door een overeenkomst tussen de partijen. Om eenechtscheidingsvonnis te verkrijgen dient een rechtbank te oordelen en hoewel de partijen een akkoord kunnen bereiken over de inhoud  met betrekking tot “ancillary relief, kan dit akkoord enkel uitwerking krijgen via een vonnis.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden kunnen te allen tijde worden overeengekomen, voorafgaand aan en/of tijdens het huwelijk. Ze treden in werking in overeenstemming met de bepalingen in het contract / de voorwaarden, mits deze voldoen aan de juiste vereisten in de heersende wetgeving.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Echtgenoten kunnen samen overeenkomen de bepalingen in het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Ook kan een van beide echtgenoten een verzoek indienen bij de rechter voor een “relief” overeenkomstig de heersende wetgeving, niettegenstaande het bestaan van het huwelijkscontract /huwelijkse voorwaarden. De rechter zal echter over het algemeen de bepalingen in het contract / de voorwaarden niet wijzigen, tenzij het in het belang van de rechtstaat is om dat wel te doen.