5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

Scheiding van tafel en bed en echtscheiding leiden tot ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel (art. 191 BW).

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

In geval van ontbinding van het (wettelijk) stelsel van gemeenschap van goederen worden de goederen en schulden gelijk verdeeld, na voldoening van uitstaande vergoedingen of terugbetalingen (art. 191 e.v. BW, zie ook 5.3.). Het resterend gemeenschappelijk vermogen valt onder de normale bepalingen inzake het gemeenschappelijk vermogen. Indien de echtgenoten het niet eens kunnen worden over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, dan wordt deze bepaald door de rechter. Bij afwezigheid van bewijs van het tegenovergestelde worden roerende goederen geacht deel uit te maken van het gemeenschappelijk vermogen (art. 195 BW). Met betrekking tot de behoeften van kinderen en hun voogdij kan de rechter een vruchtgebruik instellen ten gunste van een van beide echtgenoten over een deel van het vermogen dat toekomt aan de andere echtgenoot (art. 194 BW).

In het geval van ontbinding van een stelsel van conventionele gemeenschap van goederen (zie 3.1.) zijn bovenstaande bepalingen over wettelijk stelsel van toepassing, maar wordt er rekening gehouden met eventuele afwijkingen die door de echtgenoten zijn opgesteld.

In geval van een stelsel van scheiding van goederen (zie 3.1.) blijft het vermogen onderworpen aan de normale eigendomsbepalingen.

Het patrimoniaal fonds (zie 3.1.) eindigt bij annulatie of ontbinding van het huwelijk. Indien er minderjarige kinderen zijn, blijft het fonds van kracht tot het laatste kind meerderjarig wordt en kan de rechter een deel van de goederen van het fonds toewijzen aan de minderjarigen, hetzij voor gebruik hetzij voor eigendom (art. 171 BW).

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Aansprakelijkheid voor schulden die voortvloeien uit het stelsel van gemeenschap van goederen wijzigt niet bij de ontbinding van het stelsel.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

5.3.1. In geval van het stelsel van gemeenschap van overschot:
- Moet de aanspraak worden voldaan door middel van betaling of in natura?
- Hoe wordt de aanspraak beoordeeld?
- Wat is het bedrag van de vergoeding?
- Wanneer is de aanspraak verjaard?

Het Italiaans recht voorziet niet in een regime van gemeenschap van vruchten en inkomsten.

5.3.2. In andere gevallen (geen gemeenschap van overschot)?

In geval van het stelsel van gemeenschap van goederen dient elk van beide echtgenoten aan het gemeenschappelijk vermogen de bedragen te vergoeden die hij/zij heeft opgenomen uit dit vermogen en die niet gebruikt zijn om te voldoen aan gezamenlijke verplichtingen. Elk van beide echtgenoten kan verzoeken om terugbetaling van bedragen die zijn opgenomen uit zijn/haar eigen vermogen en die zijn gebruikt voor het gemeenschappelijk vermogen (art. 192 BW).