3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract kunnen de echtgenoten kiezen voor een scheiding van goederen of een gemeenschap van goederen (art. 116 BW).

Indien de echtgenoten kiezen voor het regime van gemeenschap van goederen, dan wordt het vermogen dat de echtgenoten bezaten voorafgaand aan het huwelijk evenals het vermogen dat zij tijdens het huwelijk verwerven in principe gecombineerd tot één geheel. Deze gemeenschap van goederen omvat echter geen vermogen waarvan de echtgenoten in de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract zijn overeengekomen dat dit tot het persoonlijk vermogen van elk van beide echtgenoten behoort.

De echtgenoten komen overeen wie de gemeenschap van goederen zal beheren (vrouw, man of tezamen). Indien slechts een van beide echtgenoten de gemeenschap van goederen beheert, dan mag hij/zij, met inachtneming van de wettelijke beperkingen, hierover beschikken en gemeenschapsgoederen vervreemden op zijn/haar eigen naam en moet hij/zij uitgaven voor het gezin of het gezamenlijke huishouden daaruit betalen (art. 124 BW). De toestemming van de andere echtgenoot is noodzakelijk in gevallen van vervreemding, verhypothekering of bezwaring met rechten  vanonroerende goederen behorende tot de gemeenschap van goederen (art. 128 BW). Dit is ook noodzakelijk in het geval van schenking van roerende goederen behorende tot de gemeenschap indien een dergelijke schenking het bedrag van een normale, kleine schenking overstijgt (art. 129 BW). Elk van beide echtgenoten vervreemdt zelf zijn/haar persoonlijk vermogen (art. 125, lid 2 BW).

In geval van gemeenschap van goederen is een echtgenoot aansprakelijk voor de schulden die de andere echtgenoot met zijn/haar persoonlijk vermogen is aangegaan ten behoeve van het gezin en het gezamenlijke huishouden, maar alleen indien de gemeenschap van goederen en het persoonlijk vermogen van de echtgenoot die de schuld is aangegaan niet voldoende zijn (art. 130 BW).

In geval van scheiding van goederen behoudt elk van beide echtgenoten het vermogen dat hij/zij had voorafgaand aan het huwelijk, maar kan hij/zij ook tijdens het huwelijk persoonlijk vermogen verwerven en dit gebruiken, beheren en vervreemden onafhankelijk van de andere echtgenoot (art. 117 BW). Een echtgenoot mag het vermogen van de andere echtgenoot niet gebruiken, beheren of vervreemden zonder toestemming van die echtgenoot (art. 118, lid 1 BW). De echtgenoten kunnen echter overeenkomen dat het vermogen van de ene echtgenoot zal worden beheerd door de andere echtgenoot. In dit geval is de beherend echtgenoot aansprakelijk voor verliezen die worden veroorzaakt door grove nalatigheid (art. 119 BW).

Onder het regime van scheiding van goederen is elk van beide echtgenoten met zijn/haar persoonlijk vermogen aansprakelijk voor zijn/haar eigen schulden (art. 121 BW).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract worden/wordt getekend voor een notaris en in aanwezigheid van beide echtgenoten of, indien een van hen minderjarig is, in aanwezigheid van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger (art. 115 BW).

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen/kan zowel voorafgaand aan als tijdens het huwelijk worden gesloten. Indien ze/het voorafgaand aan het huwelijk zijn/is gesloten, worden/wordt  ze/het pas na het sluiten van het huwelijk geregistreerd (art. 114 BW). Tussen de echtgenoten treden de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract in werking op het moment van ondertekenen. De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen/kan pas na registratie worden tegengeworpen aan derden.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De echtgenoten kunnen bestaande huwelijkse voorwaarden/het bestaand huwelijkscontract wijzigen onder dezelfde vormvoorschriften als gelden voor huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract.