1 Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Het huwelijksvermogensregime zal worden beheerst door het recht van het land waar beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben (onder „gewone verblijfplaats” wordt verstaan: de plek waar een persoon gewoonlijk verblijft met de intentie om daar te blijven en die hij/zij beschouwt als het centrum van zijn/haar persoonlijke, sociale en economische belangen). Indien de echtgenoten in verschillende landen hun gewone verblijfplaats hebben, dan is het recht van het land waarvan zij beiden de nationaliteit hebben van toepassing. Indien de echtgenoten nooit een gezamenlijke gewone verblijfplaats hebben gehad en een verschillende nationaliteit hebben, dan is het recht van het land waar het huwelijk werd gesloten van toepassing (art. 1.28, lid 1 van het Burgerlijk wetboek (hierna: BW)).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

De echtgenoten kunnen het toepasselijke recht kiezen. De echtgenoten kunnen kiezen voor het recht van het land waar zij beiden hun gewone verblijfplaats hebben of in de toekomst zullen hebben, voor het recht van het land waar het huwelijk is gesloten of voor het recht van het land waarvan een van beide echtgenoten de nationaliteit heeft (art. 1.28, lid 2 van het BW)).