4 Kan of moet het huwelijksvermogensstelsel worden geregistreerd?

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

In Luxemburg worden huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten openbaar gemaakt door een afschrift van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract op te nemen in het register van de burgerlijke stand bij het openbaar ministerie en door een aantekening te maken in dit register (artikelen 1018, 1026, 1126 e.v. van het Nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (NWBR)).

Er bestaat een specifiek regime voor huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten waarin, in geval van overlijden, de toedeling van het gehele of een deel van het vermogen is opgenomen ten behoeve van de langstlevende of die afwijkt van de wettelijke verdeling van de gemeenschap. Die huwelijkse voorwaarden/huwelijkscotnracten worden geregistreerd bij het Departement van landregistratie en nalatenschappen van Luxemburg (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

Tot slot, indien een van beide echtgenoten een handelaar of ondernemer is, moet een uittreksel van de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract worden opgenomen in het Luxemburgse Register van Handel en Bedrijven (artikel 1020, lid 5 NWBR).

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

De volgende gegevens worden ook in de registers opgenomen: verzoeken om verdeling van de gemeenschap, notariële akten, rechterlijke beschikkingen over het huwelijksvermogensregime en in het bijzonder alle wijzigingen hiervan (onder voorbehoud van de toekomstige liquidatie van de eerder bestaande gemeenschap, indien van toepassing).

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

Kopieën van de uittreksels zoals opgenomen in het register van de burgerlijke stand kunnen worden afgegeven aan eenieder die daarom verzoekt. Indien er een verwijderingsindicatie is toegevoegd aan het register, mogen kopieën van de uittreksels in dat register uitsluitend worden afgegeven na toestemming van de openbaar aanklager (artikel 1129 NWBR). Uittreksels van het Register van Handel en Bedrijven kunnen direct op de website worden geraadpleegd of online besteld (www.rcsl.lu).

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

De juridische gevolgen van registratie verschillen afhankelijk van of ze betrekking hebben op de partijen zelf of op derden . Tussen partijen treden wijzigingen in werking op de datum van de notariële akte. Jegens derden treedt de wijziging in werking drie maanden na de registratie in het register, tenzij de echtgenoten, bij het aangaan van een contract met een derde, deze derde informeren over de wijzigingen (artikel 1397, lid 2 BW). Een dergelijke wijziging is echter niet bindend voor crediteuren die hun rechten hebben verworven voorafgaand aan de wijziging (artikel 1397, lid 3 BW).