5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

De gemeenschap wordt ontbonden door echtscheiding (artikel 1441 BW). Bij de ontbinding krijgt elk van beide echtgenoten de beschikking over zijn of haar persoonlijk vermogen, indien dat nog in natura bestaat, of het vermogen dat hiervoor in de plaats kwam (artikel 1467 BW).

Hierna wordt een vergoedingsafrekening opgesteld, waarin de vergoeding die de gemeenschap verschuldigd is aan elk van beide echtgenoten en wat de echtgenoten schuldig zijn aan de gemeenschap wordt berekend (artikel 1468 BW).

Hierna vindt de verdeling plaats (artikel 1475 e.v. BW). Indien geen minnelijke overeenstemming wordt bereikt, doet de rechter een uitspraak tussen de partijen.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Wanneer een van beide echtgenoten persoonlijk een schuld aangaat, kan hij/zij worden aangesproken voor de gehele schuld. De andere echtgenoot kan slechts worden aangeklaagd voor de helft van de schuld, behalve in geval van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid (artikelen 1482 en 1483 BW). Een echtgenoot mag niet worden aangesproken voor de persoonlijke schuld van de andere echtgenoot.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

Nee.