3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Na het sluiten van het huwelijk kunnen de echtgenoten overeenkomen om de wettelijke gemeenschap van goederen uit te breiden of te beperken.

Uitbreiding houdt in dat de echtgenoten overeen kunnen komen dat de gemeenschap van goederen tevens het vermogen omvat dat anders tot het persoonlijke vermogen van de echtgenoten zou behoren (bijvoorbeeld vermogen dat wordt verkregen op grond van een schenking, op grond van een erfenis of als vervanging van vermogen dat is verworven voorafgaand aan het huwelijk). Beperking houdt in dat de echtgenoten overeen kunnen komen dat delen van de gemeenschap van goederen (bijvoorbeeld teruggaven, voordelen en waardevermeerdering van activa die uitsluitend aan een van beide echtgenoten toebehoren) worden uitgesloten van de gemeenschap van goederen.

Echtgenoten kunnen tevens afspraken maken over het beheer van de gemeenschap van goederen (paragraaf 143a, lid 1 BW), bijvoorbeeld overeenkomen dat de gemeenschap of specifieke activa worden beheerd door beide echtgenoten of door slechts een van hen. Indien een echtgenoot vermogen vervreemdt dat is uitgesloten van gezamenlijk beheer, dan kan de andere echtgenoot geen beroep doen op de ongeldigheid van die handeling. Deze aanpassingen van de wettelijke omvang van de gemeenschap van goederen zijn alleen van toepassing op vermogen dat is verworven na het opstellen van  de huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract.

De echtgenoten kunnen ook een uitgestelde gemeenschap van goederen overeenkomen, waarbij de gemeenschap van goederen pas wordt gevormd op de dag dat het huwelijk wordt ontbonden. In dat geval wijzigt de overeenkomst niet de omvang van de gemeenschap van goederen, maar alleen het tijdstip van ontstaan ervan. Tijdens het huwelijk verkrijgt elk van beide echtgenoten dan exclusief de eigendom van activa en vormen alle zaken en verkrijgingen op het moment dat het huwelijk wordt ontbonden de gemeenschap van goederen, die daarna wordt verdeeld.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Voor het sluiten, wijzigen of herroepen van bovenstaande huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten moet een authentieke akte worden opgesteld door een notaris.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

In het Slowaakse recht bestaat geen mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden/een huwelijkscontract voorafgaand aan het huwelijk op te stellen. Huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten kunnen daarom alleen worden gesloten na het sluiten van het huwelijk. Indien de huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontracten betrekking hebben op onroerend goed, dan treden ze pas in werking na registratie in het kadaster.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De huwelijkse voorwaarden/het huwelijkscontract kunnen/kan te allen tijde tijdens het huwelijk worden gewijzigd. Ook de/het gewijzigde huwelijkse voorwaarden/huwelijkscontract moeten/moet zijn opgesteld in de vorm van een authentieke akte door een notaris om geldig te zijn.